Το ψήφισμα της εκδήλωσης για τον Αυτονομιακό Αγώνα


Το ψήφισμα της εκδήλωσης για τον Αυτονομιακό Αγώνα

Στ? ?ρωϊκ? Δελβινάκι, σήμερα, Κυριακή, 19η Μα?ου 2013, πραγματοποιήθηκε γι? μι? ?κόμη φορ? ? ?κδήλωση γι? τ?ν Α?τονομιακ? ?γ?να τ?ς Βορείου ?πείρου, στ?ς 17 Φεβρουαρίου 1914, καθ?ς κα? γι? τ?ν ?πογραφ? το? «Πρωτοκόλλου τ?ς Κερκύρας, στ?ς 17 Μα?ου 1914.

     ?μως, ? φετιν?ς ?ορτασμός, ?πως κα? ? περυσινός, σκιάστηκε ?π? τ?ν διχασμ? τ?ς Βορειοηπειρωτικ?ς ?γεσίας. Πάντως, ?λες ο? ?κδηλώσεις ?γιναν σύμφωνα μ? τ? Πρόγραμμα, πο? ε?χε καταρτίσει ? Μητρόπολή μας. Στ? τέλος, κα? ?φο? ε?χε προηγηθ? ? σημαντικ? ?μιλία το? Σεβασμιωτάτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ, ?γκρίθηκε ?μόφωνα τ? ?κόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

« 1) Καταδικάζουμε ?περίφραστα τ?ν μεγαλοϊδεατισμ? το? Σαλ? Μπερίσα, ? ?πο?ος δημόσια διεκήρυξε, ?τι τ? Τέττοβο, ? Φλώρινα, ? Καστοριά, τ? ?ωάννινα κα? ?λόκληρη ? ?πειρος, μαζ? μ? τ?ν ?ρτα κα? τ?ν Πρέβεζα, ?ποτελο?ν τμ?μα τ?ς «Μεγάλης ?λβανίας»!  Τέτοιες ?πόψεις δ?ν συμβάλλουν στ?ς σχέσεις καλ?ς γειτονίας τ?ν δύο Χωρ?ν μας, ο?τε στ?ν ?πίλυση το? ?κκρεμο?ντος ζητήματος τ?ς ?λληνικ?ς Βορείου ?πείρου.

2) Διαμαρτυρόμαστε ?ναντίον τ?ν ?γκληματι?ν «Τσάμηδων», ο? ?πο?οι τ?ν τελευτα?ο καιρό, μ? τ?ν ?φαν? ?λλ? δραστήρια ?ποκίνηση το? ?λβανικο? καθεστ?τος, βιαιοπραγο?ν ε?ς βάρος τ?ν ?λλήνων Βορειοηπειρωτ?ν.

3) Ζητο?με τ?ν ?μεση ?πίλυση το? ζητήματος τ?ν συντάξεων το? Ο.Γ.Α. γι? το?ς Βορειοηπειρ?τες. ? Κυβέρνηση, ?ν θέλ? ν? κάν? ο?κονομίες, ?ς τ?ς κάν? ?π? ?λλο?. Ο?τε ε?ναι δυνατ?ν ο? ?ναπομείναντες, μέσα, Βορειοηπειρ?τες ν? ?γκατασταθο?ν μονίμως στ?ν ?λλάδα, προκειμένου ν? το?ς χορηγηθο?ν ο? συντάξεις. Μ? τέτοιες, α?τόχρημα ?ξωφρενικές, ?πόψεις ε?ναι βέβαιο ?τι θ? ?δειάσ? ? Βόρειος ?πειρος.

4) Παρακολουθο?με μ? πόνο ψυχ?ς τ?ν συνεχιζόμενο διχασμ? τ?ς Βορειοηπειρωτικ?ς ?γεσίας, ? ?πο?ος θ? ?ποβ? ?λέθριος κατ? τ?ς ?περχόμενες ?κλογ?ς το? ?ουνίου στ?ν ?λβανία. Ζητο?με ?π? το?ς ?δελφο?ς ν? μονοιάσουν. Κι’ ?π? τ?ν ?λλάδα ν? πράξ? μ? ?ποφασιστικότητα τ? χρέος της, ?στε ν? γίν? ? ?πανένωση τ?ν διεστώτων. Κα?

5) ?με?ς, παρ? τ?ς ?ντιξοότητες κα? τ?ς δυσκολίες τ?ν καιρ?ν, συνεχίζουμε τ?ν ε?ρηνικό μας ?γ?να, σύμφωνα μ? τ?ν ?ντολ? το? αο?δίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Κα? ? Θε?ς ?στω βοηθός».

(?κ τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς καί Κονίτσης)

Το ψήφισμα της εκδήλωσης για τον Αυτονομιακό ΑγώναΕίσοδος μελών:
  
Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών: Δελτίο Τύπου Συλλαλητηρίου για την Μακεδονία
«Χριστός Γεννᾶται». Ἀλλ’ «ὁ Ἡρώδης ταράττεται» ...
ΜΗΝΥΜΑ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ εἰς τὸ 40νθήμερον μνημόσυνον τοῦ ἥρωος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ
Τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου Κονίτσης Σεβαστιανού
Η Αγωνία του Σεβαστιανού και οι αγώνες των Βορειοηπειρωτών - ομιλία Κ. Χολέβα στο μνημόσυνο του Σεβαστιανού