Ἰδιόχειρη ἔκθεση τοῦ 1943 τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου Χρήστου Σταυρόπουλου, πού ζοῦσε στήν Παραμυθιά, γιά τούς Τσάμηδες!


Ἰδιόχειρη ἔκθεση τοῦ 1943 τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου Χρήστου Σταυρόπουλου, πού ζοῦσε στήν Παραμυθιά, γιά τούς Τσάμηδες!

Διασώθηκε πολύτιμη, ἰδιόχειρη ἔκθεση γιά τούς Τσάμηδες, γραμμένη στίς 23 Δεκεμβρίου 1943, τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου Χρήστου Σταυρόπουλου, ὁ ὁποῖος, ἄν καί κατάγονταν ἀπό τά Καλάβρυτα, ζοῦσε μόνιμα ἀπό τό 1922 στήν Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Μεταξύ ἄλλων ἐπισημαίνει:

"Ἐν τῷ Νομῶ Θεσπρωτίας ἐν συνόλω 60.000 κατοίκων, ὑπάρχει ἡ Μουσουλμανική Μειονότης ἐκ 18.000 ἐξισλαμισθέντων κατά τόν 18ο αἰώνα ὁμογενῶν. Τοῦρκοι ὄντες τήν ἐθνικότητα οἱ πλεῖστοι τούτων καί πρός τήν Τουρκίαν κατευθυνόμενοι ὁσάκις ἀπεδήμουν, διετήρησαν τούς μετά ταύτης δεσμούς καί μετά τήν ἵδρυσιν τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους. Πλήν ἔχοντες συμφέρον νά ἑξαιρεθῶσι τῆς ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν, ἐπεκαλέσθησαν τό πρῶτον, τό 1924, Ἀλβανικήν καταγωγήν καί ἐθνικότητα καί ἐπέτυχαν τήν ἐξαίρεσιν τῶν ἀπό τῆς ἀνταλλαγῆς, διά πράξεως τῆς Μ. Ἐπιτροπῆς.

Εἴτα, τό 1926, ἐπί Κυβερνήσεως Παγκάλου, ἀπέσπασαν δήλωσιν τοῦ Ὑπουργοῦ Λουκᾶ Ρούφου, δί' ἤς ἀνεγνωρίζοντο ὡς Ἀλβανική Μειονότης Τσαμουριᾶς καί ἤρξατο πλέον νά ἐνδιαφέρεται διά τούτους ἐνεργῶς ἡ Ἀλβανική Κυβέρνησις, ὑποστηρίζουσα παράπονα τῶν εἰς τήν Κοινωνίαν τῶν Ἐθνῶν, καί ζητοῦσα τήν ἵδρυσιν Ἀλβανικῶν Σχολείων.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1943 οἱ Μουσουλμάνοι ὁπλίζονται ἐπισήμως ὑπό τῶν Ἰταλῶν καί ἀναλαμβάνοσι μετά τούτων ἐπιχειρήσεις κατά τῶν ἀνταρτῶν. Κατά τάς ἀρχάς Αὐγούστου 1943, ὄτε οἱ Γερμανοί ἐπιχειρούσι τήν ἐκκαθάρισιν τῆς κοιλάδας τοῦ Ἀχέροντα (Φανάρι), ἔνοπλοι συμμορίαι Μουσουλμάνων  ἐξ΄ Ἠγουμενίτσης, Μαργαριτίου καί Παραμυθίας, ὑπό τήν ἀρχηγίαν τῶν ἀδελφῶν Μαζάρ καί Νουρή Ντίνο, συμπράττουσι μετά τῶν Γερμανῶν εἰς τήν ἐκστρατείαν, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν ἡ πυρπόλησις ὑπερτριάκοντα χωρίων, ὁ φόνος ὑπέρ τριακοσίων ὁμογενῶν, ἡ ἀπαγωγή ἑκατοντάδων ὁμήρων εἰς Ἰωάννινα, ὁ βιασμός καί ἡ ἀπαγωγή νεανίδων εἰς τουρκικά χαρέμια καί ἡ λεηλάτησις ὅλου τοῦ κινητοῦ πλούτου τῆς  εὐφορωτάτης πεδιάδας τοῦ Φαναρίου.

Οἱ Γερμανοί τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1943 συλλαμβάνουσι 55 Προκρίτους εἰς τήν Παραμυθίαν, ἐξ ὧν ἐκτελούσι, τήν 29ην 9ου  1943, 49. Εἰς τά συλλήψεις ταύτας συνέπραξαν, καθώς καί εἰς τάς ἐκτελέσεις καί οἱ Μουσουλμάνοι Παραμυθίας, οἵτινες ἐσκῦλλευσαν καί τά πτώματα τῶν ἐκτελεσθέντων.

Τοιουτοτρόπως, κατώρθωσαν νά περιέλθη εἰς χείρας τῶν πάσα ἡ ἔκτασις τοῦ Νομοῦ Θεσπρωτίας, τήν ὁποία καρποῦνται πλέον ὡς ἴδια. Καί καθ' ὄν χρόνον τά ἑλληνικά γθναικόπαιδα μαστίζονται ὑπό τῆς πείνας, τοῦ ψύχους καί τῶν ἀσθενειῶν εἰς τά σπήλαια καί τάς τρώγλας τῶν ὀρέων, οἱ Μουσουλμάνοι Τσάμηδες θησαυρίζουσι ἐκ τῶν ἐγκαταλειφθεισῶν εἰς χείρας τῶν περιουσιῶν. Μυθώδη εἶναι τά ποσά, ἄτινα σπαταλῶσιν εἰς Ἰωάννινα. Ἡ νάρκη τοῦ πλούτου καί ἡ χλιδή ὡς καί τό πάθος τῆς ἐκδικήσεως, δέν τοῖς ἐπέτρεψε νά σκεφθῶσι ποτέ τάς συνεπείας τῶν ἐγκλημάτων τῶν. Ὑπολογίζουσιν εἰς φυγήν μετά τῶν Γερμανῶν....

Δία τῆς παρούσης ἐκθέσεως πενιχράν μόνον εἰκόνα δίδομεν τῆς καταστάσεως, ἤτις ἐδημιουργήθη ἐν Θεσπρωτία ἐκ μέρους τῆς μειονότητος αὐτῆς. Θά ἐχρειάζοντο τόμοι ὁλόκληροι διά νά περιγραφῶσι τά ἐγκλήματα τῶν νεωτέρων αὐτῶν γενιτσάρων εἰς βάρος τῆς φυλῆς μας. Τό σπουδαῖον ὅμως εἶναι ὅτι μετριῶνται μόνον εἰς τά δάκτυλα ὅσοι δέν μετέσχον εἰς τά ἐγκλήματα ταῦτα. Ἡ δράσι ἐναντίον μᾶς ὑπῆρξε ὁμαδική, ἐκδηλωθεῖσα μετά φανατισμοῦ, τόν ὁποῖον ὑπεβοήθησαν οἱ Ἰταλοί καί οἱ Γερμανοί."     

http://katoci.blogspot.gr/

Είσοδος μελών:
  
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ;
Για τη Μακεδονία μας
Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο τύπου γιά τό συντελούμενο ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ τῆς ἐκχώρησης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας
Αποστολές της ΣΦΕΒΑ στη Β. Ήπειρο το τελευταίο τρίμηνο
«Ἔστιν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία» (Στράβων)