Σιγά... η πατρίδα κοιμάται... και πληγώνει τα παιδιά της


Μέ θλίψη, ?πανερχόμαστε στό θέμα το? σχολείου  ΟΜΗΡΟΣ τ?ς Κορυτσ?ς. Περιμέναμε μετά την δημοσιοποίηση το? προβλήματος πρίν ?να μ?να καί τίς  σχετικές ?περωτήσεις (πρός τιμήν τους) πολλ?ν μελ?ν το? κοινοβουλίου, τό ζήτημα νά ε?χε λυθε?, ?τσι ?στε ο? ?κπαιδευτικοί νά ξεκινο?σαν τό σχεδιασμό τ?ς νέας χρονι?ς. Δυστυχ?ς, ?πως μαθαίνουμε, τό θέμα παρά τίς διαβεβαιώσεις τ?ν “?ρμοδίων”(;), παραμένει σέ ?κκρεμότητα μέ ?μεσο πλέον τόν κίνδυνο ?νατροπ?ς το? καθεστ?τος λειτουργίας του. Ε?ναι ?ντως θλιβερό νά παρατηρε? κανείς τήν βραδύτητα μέ τήν ?ποία ?ντιμετωπίζουν τό θέμα ο? καθ' ?λην ?ρμόδιοι ο? ?πο?οι  προφαν?ς δέν ε?ναι σέ θέση νά ?ντιληφθο?ν τά ?θνικά  συμφέροντα πού διακυβεύονται στήν περιοχή τ?ς Κορυτσ?ς.

          Διαμαρτυρόμαστε ΕΝΤΟΝΑ  πρός κάθε κατεύθυνση,  καί  κρούουμε τόν κώδωνα το? κινδύνου. Περαιτέρω ?δράνεια ε?ναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ γιά τόν ?λληνισμό τ?ς Κορυτσ?ς καί θά ?ποτελέσει  ?σχυρό πλ?γμα τόσο στήν παιδεία τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ?σο καί   στήν προσπάθεια  γιά φιλία καί συνεργασία μεταξύ τ?ν δύο λα?ν. Γιατί α?τό πού πρέπει νά γνωρίζουν καλά ο? ''φωστ?ρες''  το? ?πουργείου ε?ναι ?τι τό κενό που θά δημιουργηθε? θά σπεύσει νά τό καλύψει τό μουσουλμανικό σχολε?ο τ?ς περιοχ?ς πού ?δρύθηκε μέ τουρκοαραβικά κεφάλαια καί ?δη δρ? ?ξτρεμιστικά ?σον ?φορ? τήν ε?ρηνική συμβίωση το? τοπικο? χριστιανικο? καί μουσουλμανικο? στοιχείου.

          Μέ ΟΡΓΗ καί ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ πληροφορηθήκαμε ?στόσο  ?πό τήν Κορυτσ? ?τι ? ΟΓΑ στό πλαίσιο τ?ν περικοπ?ν τ?ν συντάξεων  τ?ν  Βορειοηπειρωτ?ν διέκοψε τήν παροχή σύνταξης στήν κ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΤΡΕΑ, τήν ΙΔΡΥΤΡΙΑ καί ΨΥΧΗ  τ?ν φροντιστηρίων ?λληνικ?ς γλώσσας  ?πό τό 1991, καί ?πί σειράν ?τ?ν πρόεδρο τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ στήν περιοχή. Τήν δασκάλα  καί γνήσια ?λληνίδα πού φυλακίστηκε καί βασανίστηκε ?πό τό καθεστώς το? Μπερίσα τό 1994 καί παρέμεινε  στόν τόπο της, ?γωνιζόμενη  πάντοτε στήν πρώτη γραμμή μαζί μέ πολλούς ?λλους Κορυτσαίους  γιά τόν ?λληνισμό καί τήν ?ρθοδοξία ?χοντας κερδίσει τήν ?κτίμηση καί τό σεβασμό  ?λων τ?ν κατοίκων τ?ς Κορυτσ?ς, χριστιαν?ν καί μουσουλμάνων. Καί τώρα ?ρχεται τό ?λλαδικό κράτος πού δέν ?ξιώθηκε τόσα χρόνια νά τιμήσει ?στω καί συμβολικά τούς ?δελφούς μας  γιά τούς ?γ?νες καί τίς θυσίες τους, νά τούς τιμωρήσει μέσω το? ΟΓΑ  κόβοντας  τή σύνταξη  πού ?παιρναν. Στά ?λήθεια ?ν ? ?πουργός τ?ν ο?κονομικ?ν καί ? διευθυντής το? ΟΓΑ γνώριζαν ?πό ποιόν στερο?ν  τή μικρή α?τή σύνταξη τ?ν 330 ε?ρώ, καί ?χουν πάνω τους τήν ?λάχιστη ?ξιοπρέπεια,  θά πρέπει νά  ?λθουν καί νά ζητήσουν γονατιστοί συγγνώμη. Καί ?ν ? πατρίδα σημαίνει κάτι γιά α?τούς  θά προτιμήσουν νά κόψουν ?πό τούς δικούς τους παχυλούς  μισθούς καί νά διατηρήσουν τή σύνταξη τ?ς  δασκάλας ?πό τήν Κορυτσ?. 

          Καλο?με ?μεσα τούς ?πευθύνους το? ΟΓΑ νά ?νακαλέσουν α?τήν τήν ντροπιαστική καί ?ξευτελιστική γιά τήν πατρίδα μας ?πόφαση. ?ν θέλουν νά κάνουν ο?κονομία  ο? πολιτικοί μας, ?ς ?ρευνήσουν γιά νά βρο?ν ποιοί πολίτες ?λβανικ?ς καταγωγ?ς καί συνειδήσεως παίρνουν παρανόμως τό βοήθημα α?τό (?πως μ?ς καταγγέλουν πολλοί Βορειοηπειρ?τες) καί τό ΠΑΣΟΚ ?ς περικόψει τή βοήθεια πού ?φειδ?ς παρε?χε στό Σοσιαλιστικό Κόμμα τ?ς ?λβανίας στίς τελευτα?ες βουλευτικές καί δημοτικές ?κλογές.

          ? κ. ?ρμιόνη ?ντρέα καί ο? ?λλοι ?δελφοί μας πού χάνουν ?δικα τήν σύνταξή τους, παρά τήν πικρία γιά τό γεγονός ?τι τό κράτος μας τούς ?ντιμετωπίζει  σάν μητριά, θά ζήσουν καί θά συνεχίσουν νά παλεύουν ?χοντας στήν καρδιά τους τήν ΕΛΛΑΔΑ καί στό πλευρό τους ?λους τούς γνήσιους ?λληνες ?που γ?ς. Α?τό ?μως πού ?ργοπεθαίνει μέ τήν βαριά μυρωδιά τ?ς  ?ποσύνθεσης νά κυριαρχε? στήν ?τμόσφαιρα, ε?ναι τό κατ ?νομα πλέον ?λλαδικό κράτος πού τιμωρε? καί ?ξουθενώνει τά γνησιότερα καί ?ρωικότερα  τέκνα του.

ΑΙΔΩΣ  ΑΡΓΕΙΟΙ !

ΣΦΕΒΑ, 2/7/2011