?ντονη διαμαρτυρία Μητροπολίτου ?νδρέου γι? τ? ?νοσιούργημα βεβηλώσεως ?.Ναο? στ?ν Πρεμετή


?ν Δελβινακί? τ? 19? Α?γούστου 2013

 ?ριθ. Πρωτ. 78 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ?κανε τ?ς ?κόλουθες δηλώσεις:

            « ?ργ? κα? ?γανάκτηση προκαλε? ? βεβήλωση το? ?ερο? Ναο? τ?ν Ε?σοδίων τ?ς Θεοτόκου, στ?ν Πρεμετή, ?π? ?λβανικο?ς ?θνικιστικο?ς κύκλους.

            ?σοι πιστεύουν στ?ν διατυμπανιζόμενη «?λληνοαλβανικ? φιλία», ?ς γνωρίζουν, ?τι στ?ς 16 Α?γούστου 2013 μι? ?μάδα, κατ’ ε?φημισμ?ν «δημοτικ?ν ?παλλήλων», ?πογύμνωσε τ?ν ?ν λόγ? ?ερ? Να? ?π? ?ερ? σκεύη, ε?κόνες κα? προσκυνητάρια, καθ?ς κα? ?π? τ?ν καμπάνα. ?τσι ? ?νθελληνικ?ς ?λβανικ?ς ?θνικισμός, πο? συνεχ?ς διογκώνεται μ? τ?ν ?ποκίνηση ?, ?στω, τ?ν ?νοχ? τ?ς Κυβερνήσεως τ?ς γείτονος, ?δωσε μ? πρωτοφαν? θρασύτητα τ? δείγματα τ?ς γραφ?ς του. Γιατ? ?χι μόνο ?ρπαξε τ? ?ερ? ?ντικείμενα το? Ναο?, ?λλ? κα? πρωταγωνίστησε σ? σκην?ς βίας κα? ?γριότητος ε?ς βάρος τ?ν κληρικ?ν, πο? διακονο?ν ?κε?.

            ?λλ? ? σεβασμ?ς τ?ς θρησκευτικ?ς ?λευθερίας, ? προστασία τ?ν Να?ν, ?ς χώρων λατρείας, κα? ? ?σκηση τ?ν θρησκευτικ?ν καθηκόντων τ?ν χριστιαν?ν ε?ναι θεμελιώδη στοιχε?α ?ν?ς κράτους δικαίου, ?πως θέλει ν? ?μφανίζεται ? ?λβανία.

            Διαμαρτύρομαι ?ντόνως γι’ α?τ? τ? ?νοσιούργημα. Καλε?ται ? ?λληνικ? Κυβέρνηση, κα? μάλιστα ? ?πουργ?ς ?ξωτερικ?ν, ν? ?κφράσουν, χωρ?ς ?ναβολή, τ?ν ?ντίθεσή τους σ? τέτοιες πρακτικές, πο? στρέφονται ?ναντίον τ?ν ?λλήνων ?ρθοδόξων Βορειοηπειρωτ?ν, ?λλ? κα? ?ναντίον τ?ς ?λλάδος. Γιατ? ? ?λλάδα το?ς Βορειοηπειρ?τες  το?ς θεωρε? «σάρκα ?κ τ?ς σαρκός της κα? ?στο?ν ?κ τ?ν ?στέων της».

            ? νέος πρωθυπουργ?ς τ?ς ?λβανίας κ. ?ντι Ράμα ?ς ?ναλάβ? τ?ς ε?θ?νες του κα? ?ς πατάξ? τ?ν τρομοκρατία ε?ς βάρος τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ?π’ ?που κι’ ?ν προέρχεται. Ο? στιγμ?ς ε?ναι κρίσιμες κα? δ?ν ?πιτρέπεται καμμι? ?λιγωρία. Ο? Βορειοηπειρ?τες ?χουν δικαιώματα κατωχυρωμένα μ? διεθνε?ς συνθ?κες καί, συνεπ?ς, ? ?λβανία δ?ν πρέπει ο?τε ν? τ? περιφρον? ο?τε ν? τ? ?πονομεύ?. Γιατί, ?π? τέλους, κα? ? ?νοχ? ?χει τ? ?ριά της ».

( ?κ τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως )