?ψιπέτης ?ετός


? Μητροπολίτης

Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιαν?ς & Κονίτσης

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

(1922 – 1994)

 

?π? τον Πρόλογο το? Βιβλίου.

Στ?ς 12 Δεκεμβρίου 1994, ? ?είμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κυρ?ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ?ναχώρησε γι? τ?ν α?­ωνιότητα. Κα? παρ’ ?τι πέρασαν κιόλας περισσότερα ?π? δεκαοκτ? χρόνια, ? μορφή του κα? τ? ?ργο του βρίσκονται πάντα στ?ν ?πικαιρότητα. Πολλο? πο? τ?ν ?γνώριζαν κα? τ?ν ?γαπο?σαν, ?λλ? κα? ?σοι ?πλ?ς ?χουν ?κούσει χωρ?ς ν? τ?ν ?χουν συνατήσει ποτέ, θέλουν ν? πληρο­φορηθο?ν γι? τ?ν ?ερ? ?νδρα.

Βέβαια, τ? κα? ποι?ς ?ταν ? ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ?σως ποτ? κανε?ς δ?ν θ? μπορ?σ? ν? παρουσιάσ?. ?μως, ?πειδ? ?πίμονα ζητο?ν ν? μάθουν γι’ α?­τόν, ?ποφασίστηκε ν? χαραχθο?ν λίγες σχετικ?ς γραμμ?ς ?π? τ?ν δραστηριότητά του ?ς Μητροπο­λί­του Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ?π? ?σα διασώζει ? μνήμη κα? σ?ν «?ντίδωρο» ε?γνω­μοσύνης, γι? ?σα ?κε?νος μ?ς προσέφερε, ?λλ? κα? σ?ν χρέος ?πέναντι στ?ν ?κκλησία, στ? ?θνος κα? στ?ν Βόρειο ?πειρο.

Τ? ?ποια ?σοδα α?το? το? βιβλίου προσφέρον­ται ?π? καρδι?ς στ?ν Σ.Φ.Ε.Β.Α., πού, παρ? τ?ς δυσκολίες τ?ν καιρ?ν, συνεχίζει ν? ?περμαχ? το? Βορειοημπειρωτικο?, πιστ? στ?ς ?ποθήκες το? μεγάλου κα? ?νεπανάληπτου ?ρχηγο? της, το? Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, στ?ν ?πο?ο κα? τ? ?φιερώνουμε μ? ?πέραντο σεβασμό, μ? βαθει? ?γάπη κα? ?νυπόκριτο θαυμασμό.

† ? Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

 ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

?ερ? Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης

Μητροπολίτου Σεβαστιανο? 33, 441 00 – ΚΟΝΙΤΣΑ

ΤΗΛ. 2655022747 –e-mail: imdpk@imdpk.eu και konitsam@gmail.com 

Τιμ?ται 5 €