Η Βόρειος Ήπειρος γιόρτασε το ΟΧΙ


Η Βόρειος Ήπειρος γιόρτασε το ΟΧΙ
Η Βόρειος Ήπειρος γιόρτασε το ΟΧΙ

Μέ ?διαίτερη λαμπρότητα ?ορτάστηκε καί φέτος ? ?πέτειος τ?ς 28ης ?κτωβρίου στή Βόρειο ?πειρο. Μέλη το? ΠΑΣΥΒΑ καί τ?ς ΣΦΕΒΑ ?δωσαν τό παρόν στήν   Κορυτσα καί τό ?ργυρόκαστρο  τιμώντας  μαζί μέ ?κατοντάδες ?λλαδίτες καί Βορειοηπειρ?τες ?δελφούς, τό ?πος το? στρατο? μας στά βουνά τ?ς Βορείου ?πείρου καί τήν ?ρωϊκή θυσία τ?ν 8.000 περίπου ?ξιωματικ?ν καί ?πλιτ?ν πού ?πεσαν γιά τήν ?λευθερία καί τήν ?ξιοπρέπεια τ?ς πατρίδας μας.

Στήν Κορυτσ? ο? ?κδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν  στίς 27 ?κτωβρίου μέ δοξολογία καί κατάθεση στέφανου στό μνημε?ο το? χωριο? Μπομποστίτσα  ?ν? στήν συνέχεια ?κολούθησε  μιά ?ξαιρετική ?ορτή ?πό τά παιδιά το? σχολείου ΟΜΗΡΟΣ στήν Κορυτσα μέ τήν παρουσία πολλ?ν ?πισήμων. Σέ μιά ?διαίτερα φορτισμένη ?μιλία του ? πρόξενος τ?ς Κορυτσ?ς κ. Πεδιώτης  ?ναφέρθηκε στόν ?ρωικό ?γώνα καί τή θυσία τ?ν προγόνων μας  καί τόνισε τήν ?νάγκη παράλληλα μέ τίς προσπάθειες γιά συνεργασία μεταξύ τ?ν λα?ν νά μήν παραβλέπουμε τό γεγονός  ?τι σέ γειτονικές μας χ?ρες ?πικρατο?ν ?δεολογίες καί θεωρίες πού ?πιδιώκουν νά ?νατρέψουν τό ?φιστάμενο καθεστώς στά Βαλκάνια καί κάτω ?πό α?τές τίς συνθ?κες ε?ναι ?πόλυτη ?νάγκη νά παραδειγματισθο?με ?πό τήν ?θνική ?νότητα, ?μοψυχία καί ?τοιμότητα τ?ν ?λλήνων το? 1940, στήν ?ντιμετώπιση κάθε πιθαν?ς ?χθρικ?ς ?πιβουλ?ς.

Στό ?ργυρόκαστρο μετά τή Θεία Λειτουργία χοροστατο?ντος το? Μητροπολίτου κ. Δημητρίου, ο? ?κδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στά 2 στρατιωτικά νεκροταφε?α τ?ς Κλεισούρας καί το? Βουλιαρατίου μέ κατάθεση στεφάνων καί συγκινητικό  ?ορταστικό πρόγραμμα ?πό τίς μαθήτριες το? ?κκλησιαστικο? ο?κοτροφείου καί το? δημοτικο? σχολείου το? χωριο?. Στόν συγκινητικό χαιρετισμό του, ? πρέσβης τ?ς ?λλάδος στήν ?λβανία κ.Ροκανάς, ?πεσήμανε τήν ?διάσπαστη ?στορική συνέχεια το? ?λληνισμο? ?πό τήν ?ρχαία Σπάρτη, στό Μέγα ?λέξανδρο, τόν Κωνσταντ?νο Παλαιολόγο καί τούς ?ρωες το? 1821 μέχρι τούς γενναίους μαχητές πού στά ?πειρωτικά βουνά ?δωσαν τό ?πέρτατο ?γαθό, τή ζωή τους γιά τήν ?πέρτατη ?ξία, τήν ?λευθερία.  ?διαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ? ?ποστροφή του πρός τούς παρόντες ?κπροσώπους το? ?λβανικο? κράτους νά κάνουν ?πιτέλους τό καθ?κον τους  καί νά ?πιτρέψουν ?κώλυτα τήν ?κταφή , ταυτοποίηση καί ?ν συνεχεία  ταφή σύμφωνα μέ τά ?θη καί ?θιμα το? λαο? μας,  τ?ν χιλιάδων νεκρ?ν μας πού βρίσκονται διάσπαρτοι σέ ?λο το μ?κος το? μετώπου.

?ξίζουν συγχαρητήρια σέ ?λους ?σους ?ργάστηκαν γιά τήν ?πιτυχία τ?ν ?κδηλώσεων στούς ?γίους Σαράντα, τήν Κορυτσ? καί τό ?ργυροκάστρο, ?πό τίς προξενικές μας ?ρχές,τήν τοπική α?τοδιοίκηση,  τά ?κκλησιαστικά ?δρύματα, τό διδασκαλικό προσωπικό καί τούς μαθητές, πού παρά τίς  δυσκολίες καί τά καθημερινά προβλήματα πού ?ντιμετωπίζουν, μ?ς κάλεσαν νά θυμηθο?με  καί νά παραδειγματισθο?με  ?πό τήν ?νότητα, τήν α?ταπάρνηση καί τήν ?ρωική ?ντίσταση το? ?λληνικο? λαο? στόν ?ταμό ε?σβολέα, ? ?ποία ?δήγησε και στήν τρίτη μέσα σε 30 χρόνια ?πελευθέρωση τ?ς Βορείου ?πείρου.

ΣΦΕΒΑ, 28-10-2013

Είσοδος μελών:
  
Η Ρουμανία «διεκδικεί» τους Βλαχόφωνους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μητρ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἐθνομάρτυρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ στὴ Ν.Σελεύκεια ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ἡ δολοφονία τοῦ ἐθνομάρτυρα βορειοηπειρώτη ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ ἦταν προμελετημένη
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ
Τό ἔπος 1940 – 41: Αἰώνια δόξα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Οἰκουμένης