Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀνέσπερο φῶς τοῦ Κόσμου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
 

Ἀριθ. Πρωτ. 190 

Ἅγιον Πάσχα  2023

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 248

Θέμα:  Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀνέσπερο φῶς τοῦ Κόσμου. 

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

-Α-

Μέσα στὸ μισοσκόταδο τοῦ πρωϊνοῦ τῆς “μιᾶς τῶν Σαββάτων” οἰ εὐλαβεῖς Μυροφόρες γυναῖκες βαδίζουν γρήγορα καὶ φοβισμένα γιὰ τὸν Τάφο τοῦ Λατρευτοῦ Διδασκάλου τους. Σκέπτονται μὲ βαθειὰ λύπη, πῶς ἔγινε καὶ ὁ ἀναμάρτητος Ἰησοῦς βρέθηκε σταυρωμένος σὰν κακοῦργος, ἀνάμεσα, μάλιστα, σὲ δυὸ κακούργους κι’ αὐτός, ν’ ἀκούῃ τὶς βλασφημίες καὶ τὰ “οὐά” τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ. Καὶ τώρα, ποιὸς ἆρά γε θὰ μπορέσῃ ν’ ἀποκυλίσῃ τὴν βαρειὰ πέτρα ἀπ’ τὴν εἴσοδο τοῦ Τάφου ;  Γιατὶ ἔχουν φέρει  μαζί τους μύρα πολύτιμα γιὰ ν’ ἁλείψουν τὸ Σῶμα τοῦ Λατρευτοῦ τους Κυρίου, ἴσως γιὰ τελευταία φορά. Εἶναι ἡ ἐκδήλωση τῆς καρδιᾶς τους ποὺ ἀγαπάει ἀληθινὰ Ἐκεῖνον, ποὺ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, στὴν Γαλιλαία, τοὺς εἶχε δείξει τόση ἀγάπη καὶ στοργή · καὶ μάλιστα, μία ἀπὸ αὐτές, τὴν Μαρία τὴν Μαγδαληνή, τὴν εἶχε ἀπαλλάξει ἀπὸ ἑπτὰ δαιμόνια (βλ. Λουκᾶ η΄2). Γι’ αὐτὸ εἶναι πλημμυρισμένες οἱ καρδιές τους ἀπὸ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀγωνία :  “τὶς ἀποκυλήσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ;” (Μᾶρκ. ιστ΄ 3).

-Β-

Ἀλλ’ ὅταν φθάνουν, βλέπουν “τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνήματος”. Κι’ ὅταν μπαίνουν στὴ μικρὴ σπηλιά, ὅπου βρισκόταν ὁ Τάφος τοῦ Κυρίου, βλέπουν ἕνα φωτόμορφο ἄγγελο κι’ ἀκοῦνε μὲ δέος τὸν θριαμβευτικό του λόγο : “Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν Ἐσταυρωμένον. Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὦδε. Ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν” (Μᾶρκ. Ιστ΄ 6). Ἀκοῦνε ὅτι ὁ Χριστὸς Ἀνέστη !  Κι’ ἀμέσως τὸ σκοτάδι μέσα τους καὶ γύρω τους διαλύεται. Φῶς παντοῦ. Φῶς ἀνέσπερο. Φῶς δυνατό, ποὺ δὲν τυφλώνει μὲ τὴν λάμψη του, ἀλλὰ ρίχνει ἱλαρὲς τὶς ἀκτῖνες του σκορπίζοντας τὴν εἰρήνη καὶ τὴν χαρά. Ὁ Χριστὸς Ἀνέστη ! Οἱ Μυροφόρες πῆραν τὸν ἐξαίσιο αὐτὸ μήνυμα. Καὶ γοργόφτερες  ἔτρεξαν νὰ τὸ μεταδώσουν στοὺς Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι πενθοῦσαν καὶ ἔκλαιγαν (βλ. Μᾶρκ. Ιστ΄ 10), κλειδαμπαρωμένοι στὸ ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ, “διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων” (Ἰωάν. Κ΄19).

-Γ-

Οἱ Ἀπόστολοι, ὅμως, δὲν πιστεύουν στὰ λόγια τῶν Μυροφόρων. Τὰ θεωροῦν γυναικεῖες φλυαρίες. Οὔτε παραδέχονται τὴν μαρτυρία τῶν δύο Μαθητῶν ποὺ εἶπαν ὅτι εἶδαν τὸν Κύριο “ἐν ἑτέρα μορφῇ” (Μᾶρκ. Ιστ΄12). Θὰ χρειασθῇ νὰ ἐμφανισθῇ ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστὰς Κύριος γιὰ νὰ ἀναθαρρήσουν καὶ νὰ χαροῦν, μιᾶς καὶ τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο Φῶς διέλυσε τὰ σκοτάδια τοῦ φόβου καὶ τοῦ δισταγμοῦ τους. “Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον”, μᾶς βεβαιώνει μὲ ἐνθουσιασμὸ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Ἰωάν. Κ΄20).

Ἔτσι, οἱ Μαθητές, ὅταν σὲ λίγες ἡμέρες θὰ λάβουν καὶ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θὰ τρέξουν σὲ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο, γιὰ νὰ μεταφέρουν παντοῦ τὸ ἀναστάσιμο  Φῶς καὶ νὰ βαπτίζουν τοὺς μέχρι τότε εἰδωλολάτρες “εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος” (Ματθ. κη΄19).

-Δ-

Βέβαια, ἡ εἰδωλολατρία, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἅπλωναν γύρω τους σκοτάδι, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ σβήση ἐκεῖνο τὸ φῶς ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸν ἄδειο Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Καὶ στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν ἦταν συνεχὴς ὁ ἀγῶνας τοῦ φωτὸς ἐνάντια στὰ σκοτάδια, πότε τῶν αἱρέσεων, πότε τοῦ ὀρθολογισμοῦ, πότε τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καὶ πότε τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ, τῆς μασωνίας, τοῦ πνευματισμοῦ, τῆς θεοσοφίας καὶ τῶν λεγομένων θρησκειῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ἰδιαίτερα ὁ μπολσεβικισμὸς ποὺ μὲ λύσσα πολέμησε τὴν Ἐκκλησία, εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Κι’ ὁ μὲν μπολσεβικισμὸς ἔπεσε στὰ τάρταρα, ἡ δὲ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ζῇ καὶ φωτίζει καὶ χαροποιεῖ καὶ παρηγορεῖ τὶς καρδιές, ἕως ὅτου “πᾶν γόνυ κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός” (Φιλιπ. Β΄ 10-11).

Ἀδελφοί μου !  Καὶ τὸ μαῦρο πέπλο τοῦ πένθους ποὺ σκόρπισε σ’ ὅλη τὴν Χώρα τὸ τραγικὸ δυστύχημα τῶν Τεμπῶν, θὰ διαλυθῇ σιγὰ - σιγά. Γιατὶ ὁ Ἀναστὰς θὰ παρηγορῇ, ὅπως Ἐκεῖνος γνωρίζει, τὶς πληγωμένες καρδιές, ὅπως ἀκράδαντα τὸ πιστεύουμε.

Αὐτὸ τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο Φῶς εἴθε νὰ φωτίζῃ ὅλους σας καὶ ὅλο τὸν κόσμο. Χρόνια πολλά, ἅγια, φωτεινά, εὐλογημένα . ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ