Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια φέτος ?π? τ?ν ?κδημία το? ?ρχηγο? μας Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης Σεβαστιανο?


Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια φέτος ?π? τ?ν ?κδημία το? ?ρχηγο? μας Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης Σεβαστιανο?

Τέκνο τ?ς ε?άνδρου Θεσσαλίας ? ?οίδιμος ?εράρχης, ?ν?κε σ? μία γενι? πο? βίωσε ?λες τ?ς μεγάλες κα? τραγικ?ς ?ρες τ?ς σύγχρονης ?λληνικ?ς ?στορίας, σ? μία γενι? πο? δόξασε τ?ν Πατρίδα, πο? ?κλαψε κα? πόνεσε στ? ?ρείπια το? ?δελφοκτόνου σπαραγμο?, πο? διεκδίκησε ?λευθερία γι? το?ς σκλάβους ?δελφο?ς στ? α?ματοβαφ? πεδία τ?ς Πίνδου κα? τ?ς Βορείου ?πείρου.

? πνευματική του πτήση ?ρχίζει ?π? τ? Μεσσηνία, ?που ?ργάζεται ?ς λαϊκ?ς θεολόγος. Νεότατος ?νδύεται τ? ?ερατικ? σχ?μα, ?ρθοτομώντας ?κτοτε τ?ν λόγο τ?ς χριστιανικ?ς ?ληθείας ?ρχικ? στ? ?ωάννινα ?ς ?ρχιμανδρίτης – ?εροκήρυκας, ?ναδεικνύοντας τ?ν ?πειρωτικ? πρωτεύουσα σ? ?κτινοβόλο πνευματικ? κυψέλη κα? στ? συνέχεια στ? Μητρόπολη Δρυινουπόλεως ?ς Μητροπολίτης μίας ?παρχίας κατ? τ? με?ζον δουλωμένης στ?ν ?λβανικ? ζυγό.

Στ?ν προμαχώνα τ?ς ?κριτικ?ς Κόνιτσας, ?ρχ?ς τ?ς δεκαετίας το? ’80, ? Σεβαστιαν?ς ?ψώνει τ? γαλαν? λάβαρο το? σύγχρονου Βορειοηπειρωτικο? ?γώνα. Σηκώνει στο?ς στιβαρούς του ?μους, μόνος ?λλ? ?συμβίβαστος, ?να ?θνικ? ζήτημα πο? ‘χε περάσει ?π? καιρ? στ? σφαίρα τ?ς ?θνικ?ς λησμοσύνης. Στ?ς 28 ?ουνίου 1981, ?π? τ?ν κεντρικ? πλατεία τ?ς Κόνιτσας διαμηνύει μ? συγκίνηση: «Τ? Βορειοηπειρωτικ?ν ζε?. Ε?ναι ?νοικτ?ν ?νώπιον τ?ν τεσσάρων ?πουργ?ν τ?ν Μεγάλων Δυνάμεων, ?νώπιον τ?ς διεθνο?ς συνειδήσεως κα? προπαντ?ς ε?ναι ?νοικτ?ν κα? ζε? ε?ς τ?ν καρδίαν παντ?ς ?λληνος κα? ?λληνοπρεπ?ς σκεπτομένου! ?νας πόθος πρέπει ν? διακατέχει τ?ς καρδίας ?λων τ?ν ?λλήνων ?ς πρ?ς τ? Βορειοηπειρωτικόν. Κα? α?τ?ς δ?ν ε?ναι κα? δ?ν πρέπει ν? ε?ναι ?λλος, ?κτ?ς ?π? τ?ν ?λευθερίαν τ?ν σκλάβων ?δελφ?ν μας κα? τ?ν ?νωσίν τους μ? τ?ν Μητέρα ?λλάδα».

? Σεβαστιαν?ς δ? δρο?σε ?κ το? ?σφαλο?ς! ? ?γωνιστικ?ς ?ρίζοντάς του δ?ν ?ταν ?νέφελος, ? δρόμος το? χρέους δ?ν ?ταν ?νθόσπαρτος.

Πρέπει πρωτίστως ν? κατανοήσουμε τ? ?στορικ? πλαίσιο ?κείνης τ?ς ?ποχ?ς, λίγα μόλις χρόνια μετ? τ? μεταπολίτευση, γι? ν? ?ντιληφθο?με τ? μεγαλε?ο ψυχ?ς κα? τ?ν ?παράμιλλο ?ρωισμ? το? ?εράρχη.

?ταν λοιπ?ν μία ?ποχ? πέτρινη πο? κα? μόνη ? ?πίκληση το? ?ρου «Βόρειος ?πειρος» σήμανε ?πειλές, διώξεις κα? ?μπαιγμούς.

?ταν ? ?ποχ? πο? ο? θιασ?τες το? «?παρκτο? σοσιαλισμο?» ?πειλο?σαν τ? Δεσπότη μ? φυσικ? ?ξόντωση γι? ν? ?μποδίσουν τ? διοργάνωση τ?ν τριημέρων πένθους κα? προσευχ?ς γι? τ? Βόρειο ?πειρο.

?ταν ? ?ποχ? το? σοσιαλιστικο? φονταμενταλισμο? μ? τ? πορτρέτα το? Μ?ρξ κα? το? ?γκελς ν? κυριαρχο?ν στ? πολιτικ? γραφε?α.

?ταν ? ?ποχ? πο? ? τότε πρωθυπουργ?ς Α. Παπανδρέου ?ξέφραζε δημοσίως τ? θαυμασμό του γι? τ? ?λβανικ? «ο?κονομικ? μοντέλο», ?ν? ? τότε ?πουργ?ς ?ξωτερικ?ν Κ. Παπούλιας πρωτοστατο?σε γι? τ? μονομερ? ?ρση το? ?μπολέμου ?ναντί τ?ς ?λβανίας.

?ταν ? ?ποχ? τ?ν ?ναγκαλισμ?ν τ?ν κυβερνώντων μ? το?ς δικτάτορες Γιαρουζέλσκι, ?ρτένγκα κα? ?λλους «?πιφανε?ς ?στέρες» το? ?ν? τ?ν Κόσμο ?λοκληρωτισμο?.

?ταν ? ?ποχ? πο? περίσσευε τ? «δάκρυ» τ?ς ΕΦΕΕ κα? σύμπασας τ?ς πανεπιστημιακ?ς κοινότητος γι? τ? Νικαράγουα, τ? ?λ Σαλβαδόρ, τ? Δυτικ? Σαχάρα κα? ο? το?χοι τ?ν ?θην?ν κα? τ?ς Θεσσαλονίκης γέμιζαν ?π? συνθήματα το? τύπου: «Κάτω τ? χέρια ?π? τ? σοσιαλιστικ? ?λβανία».

?ταν ? ?ποχ? πο? ? Τύπος, ?ταν δ?ν ?σκο?σε πολεμική, ?πέβαλλε πλήρη φίμωση στ?ς ?γωνιώδεις ?γκυκλίους το? ?εράρχη γι? τ? δεινά το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?.

?ταν ? ?ποχ? πο? σημαίνων δημοσιογράφος τ?ς «?λευθεροτυπίας» ?γραφε  ?ναφερόμενος στ? μαρτυρικ? Μητροπολίτη π?ς «? μισαλλοδοξία φορο?σε μα?ρα».

Σ’ α?τ? λοιπ?ν τ?ν τόσο ?ρνητικ? ?ποχή, ? Σεβαστιαν?ς σαλπίζει σάλπισμα ?γερτήριο, «γι? το? Χριστο? τ?ν πίστη τ?ν ?γία κα? τ?ς Βορείου ?πείρου τ?ν ?λευθερία», συντρίβοντας τ? συνωμοσία τ?ς σιωπ?ς κα? τ? δεσμ? τ?ς παραπληροφορήσεως. Χωρ?ς φόβο, ?λλ? μ? τ? πάθος τ?ς ?ληθείας ?ποδύεται στ?ν ?π?ρ πάντων ?γώνα γι? τ?ν προώθηση το? Βορειοηπειρωτικο?. ?πευθύνεται στ?ν ?λληνικ? λα? μ? τ? γλώσσα τ?ς καρδι?ς κα? τ?ς χριστιανικ?ς ?γάπης.

Κα? ? ?λληνικ?ς λα?ς μαθαίνει ?πιτέλους τ?ν ?λήθεια!

Μαθαίνει ? ?λληνικ?ς λα?ς π?ς πέρα ?π? τ? βορειοδυτικ? σύνορα ?πάρχει μία ?λλη ?λλάδα, καθάρια κα? κρυστάλλινη, ?τόφια κα? ?ληθινή, πο? τυραννιέται ?λλ? ?ντιστέκεται. Μαθαίνει π?ς χιλιάδες ?δέλφια μας σαπίζουν σ? φυλακ?ς κα? ?ξορίες, π?ς ζο?ν ?βάπτιστοι κα? πεθαίνουν ?κήδευτοι, π?ς χύνουν τ? ?λικο α?μα τους σ? συρματοπλέγματα ?λεκτροφόρα.

Διαπρύσιος κήρυκας ? Σεβαστιαν?ς διαλαλε?: «?χι. Δ? θ? νικήσει ? βία κα? τ? ψε?δος, ?λλ? ? Χριστ?ς κα? ? ?λήθεια. Τ? δ? α?μα τ?ν συγχρόνων νεομαρτύρων τ?ς Βορείου ?πείρου πο? χύνεται δι? τ?ν Χριστόν, θ? γίνει ?ρμητικ?ς ποταμ?ς ? ?πο?ος θ? πνίξει τ?ν θεομάχον τύραννον, ?πως ?κριβ?ς ?τιμωρήθησαν κα? ?λοι ?κε?νοι πο? ?πολέμησαν μέχρι τώρα τ?ν Χριστ?ν κα? τ?ν ?κκλησίαν του». (?γκύκλιος 1/8/1983)

? μία μετ? τ?ν ?λλη, ο? πόλεις τ?ς πατρίδας μας ζο?ν στ?ν παλμ? το? Σεβαστιανο?. Ναοί, δρόμοι, πλατε?ες κα? κινηματοθέατρα γεμίζουν ?σφυκτικ? ?π? διψασμένους πατρι?τες πο? ? ζω? τους ?πέκτησε νέο ο?σιαστικ? περιεχόμενο, σ? καιρο?ς ?θνικ?ς ξηρασίας κα? ?θικ?ς πλαδαρότητος.

? Σεβαστιαν?ς ?ρθοτομε? τ? ?δανικό. Κα? τ? ?δανικ? ε?ναι ?να: ?γώνας ?νυποχώρητος γι? το?ς σκλάβους ?δελφούς τ?ς Βορείου ?πείρου.

?ληθιν?ς μπουρλοτιέρης ψυχ?ν, πυρπολε? τ? φρόνημα τ?ν νέων ?νθρώπων, πο? συντάσσονται κάτω ?π? τ? σκέπη το? τιμημένου ράσου του κα? ?γωνίζονται μέσα ?π? τ?ς τάξεις τ?ς Σ.Φ.Ε.Β.Α. κα? το? ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. - δικ?ν του πνευματικ?ν δημιουργημάτων- γι? τ? ?νθρώπινα δικαιώματα το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?.

? ?θνικός του λόγος- ?γκυρος κα? τεκμηριωμένος- ?ναγκάζει τ?ν πολιτικ? τάξη πο? α?δημόνως σιωπο?σε μέχρι τότε ν? τοποθετηθε? πάνω στ? ?θνικ? ζήτημα τ?ς Βορείου ?πείρου κα? στ?ς ?ρχ?ς τ?ς δεκαετίας το? ’90 ν? ?μιλήσει γι? τ? δικαίωμα τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν στ?ν Α?τονομία, κυρίαρχο κα? διαχρονικ? α?τημα τ?ν θέσεων το? Σεβαστιανο?.

? Τύπος ?ναγκάζεται ?πιτέλους ν? ?ναφερθε? στ?ν ?γώνα. Ποι?ς ?π? το?ς παλαιο?ς συναγωνιστ?ς δ? θυμ?ται μ? συγκίνηση σήμερα τ? χαρ? πο? νιώθαμε τότε, ?ταν σ? κάποια ?φημερίδα ?στω κα? ?παρχιακ? γινόταν ?ναφορ? στ? Βόρειο ?πειρο. Πόσο ?μως ?γώνα κα? ?γωνία ?κρυβαν α?τ?ς ο? ?ράδες! Γι’ α?τ?ς τ?ς λίγες ?ράδες, ? Σεβαστιαν?ς ε?χε διατρέξει ο?ρανο?ς κα? θάλασσες, ?χι γι? τ? δική του προβολή, ?λλ? γι? τ?ν πόνο ?ν?ς σταυρωμένου λαο?, τ? βάρος το? ?ποίου ?ς ?λλος Κυρηνα?ος ?φερε. Γίνεται ? στεντόρεια φων? α?το? το? μαρτυρικο? λαο? πο? φθάνει μέχρι τ? Ε?ρωπαϊκ? Κοινοβούλιο κα? τ? Κογκρέσο τ?ν ?νωμένων Πολιτει?ν τ?ς ?μερικ?ς.

Κι ? λα?ς α?τ?ς ?κουμπάει πάνω στ? Σεβαστιανό. «Σεβασμιώτατε Δεσπότη μας, το? γράφουν, ε?στε ? ?νθρωπος πο? μ? τ? μηνύματά σας ?λα α?τ? τ? χρόνια πο? ο? ?λλοι σιωπο?σαν, ?ψώσατε φων? διαμαρτυρίας κα? ?περβήκατε πολιτικ?ς κα? κυβερνήσεις κα? συμβουλέψατε το?ς ?λληνες τ?ς ?λβανίας ν? μείνουν καλο? Χριστιανο? ?ρθόδοξοι… Ε?στε κα? θ? παραμείνετε ? κηδεμόνας α?το? το? λαο? πο? ε?ναι γνήσιος ?λληνικός». («?μόνοια» ?ργυροκάστρου, 5/6/1991)

?π? τ? βιβλίο το? διαδόχου του, Μητροπολίτου ?νδρέου «?να φωτειν? ?στέρι πέρασε» ?ποσπο?με τ? ?κόλουθα: ?ρωτώμενος κα? ο?σιαστικ? προκαλούμενος ? μακαριστ?ς ?εράρχης «μ? Σεβασμιώτατε, ποι?ς ξέρει πότε θ? ‘ρθε? τ? ποθούμενο γι? τ? Βόρειο ?πειρο κα? σε?ς ?ραγε θ? ζήσετε μέχρι τότε γι? ν? τ? χαρε?τε;» ?παντο?σε ?ρεμα κα? ?ποφασιστικά: «? Ρήγας Φερρα?ος τραγούδησε τ?ν ?λευθερία τ?ς ?λλάδος μ? δ?ν τ? χάρηκε. Κι ? Μάρκος Μπότσαρης πολέμησε γι’ α?τήν, μ? δ?ν πρόλαβε ν? τ?ν ?δε?. ? Θε?ς δ? θ? μο? πε? ?ν πέτυχα τ?ν ?θνικ? ?ποκατάσταση τ?ς Βορείου ?πείρου. ?χι, θ? μ? ρωτήσει μόνον, ?ν τώρα ?κανα α?τ? πο? μπορο?σα κα? πο? ?πρεπε». ? ?στορία, ?δέκαστος μάρτυς κα? κριτής, βεβαιότατα θ? ?γγράψει στ?ς δέλτους της κάτι πο? γι? πολ? λίγους μπορε? ν? πιστοποιήσει, ?τι δηλαδ? ? Σεβαστιαν?ς ?πραξε α?τ? «πο? ?πρεπε», θυσιαζόμενος κυριολεκτικ? στ?ς ?πάλξεις το? ?θνικο? ?γώνα γι? τ? Βόρειο ?πειρο.

Ο? μετέπειτα ?ξελίξεις στ? Βορειοηπειρωτικ? κατέδειξαν ?τι ? ?γώνας το? Σεβαστιανο? δ?ν ?ταν προϊ?ν μόνον ?ν?ς ?δολου πατριωτισμο?, μ? ε?χε ?ραμα κα? προοπτική. Κα? το?το γιατί ? Σεβαστιανός, πρ?τος ?π’ ?λους διε?δε τ?ν ?ναγκαιότητα συνδρομ?ς δύο στοιχείων γι? τ? σωτηρία το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?, τ?ν παραμον? στ?ς πατρογονικ?ς ?στίες κα? τ?ν ?νότητα μεταξ? τ?ν ?δελφ?ν μας.

?π? τ? φωτοπάλατα το? ο?ρανο? κα? τ?ς κορυφ?ς πλέον τ?ς ?στορίας ε?μαστε βέβαιοι π?ς ? ?ρχηγός μας μ?ς σκέπει κα? μ?ς παραστέκει στ?ν ?γώνα μας ?πως κα? τότε, ?πως κα? πάντα. Σήμερα, «στ? σύνορα βιγλάτορας, περπατε? τ? γ? τ?ν τόσων στεναγμ?ν κα? φυσάει τ? φλόγα δυνατά».

Α?τ? τ? φλόγα, μ?ς καλε? ν? τ?ν κρατήσουμε ?σβεστη. Μέχρι τ? μέρα πο? ? φλόγα θ? γίνει πυρκαγι? κα? θ? πυρπολήσει τ? βορειοηπειρωτικ? γ? μ? τ?ν ?βασίλευτο ?λιο τ?ς ?λληνικ?ς ?λευθερίας.

Α?τ? τ? ?λληνικ? Α?ριο θ? ξημερώσει ?πωσδήποτε!

Μ? τ? βοήθεια το? Θεο?, μ? τ?ν ε?χ? το? Σεβαστιανο?…

Δ.Τ.

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια φέτος ?π? τ?ν ?κδημία το? ?ρχηγο? μας Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης Σεβαστιανο?Είσοδος μελών:
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΗ ΜΟΝΤΗ ΚΟΛΙΛΑ
Οι προβληματισμοί των Βορειοηπειρωτών και οι απαντήσεις
Σχόλιο για τις σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων
Η Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία καταγγέλει τα ύποπτα παιχνίδια της Ρουμανίας
Χριστούγεννα: «Ἐπί γῆς» καί «ἐν ἀνθρώποις» τί;