Ημερολόγιο Πελασγού Κορυτσάς 1947: Τί υπέστη η Β. Ήπειρος - Αι καταστροφαί του Ν. Κορυτσας


Οι πληγές της Β. Ηπείρου είναι αμέτρητες. Οι διωγμοί του ελληνισμού και των Ελλήνων της περιοχής, από την στιγμή που η Β Ήπειρος αποδόθηκε στο Αλβανικό Κράτος δεν σταμάτησαν ποτέ.

Άλλοτε άγρια, με αρπαγές, βιασμούς, φυλακίσεις, εκτελέσεις,  φόνους. Σήμερα μέσα από την τρομοκρατία,  τον ψυχολογικό πόλεμο, το ψέμα, ιστορική διαστρέβλωση και τις παγίδες και όλα τα ανέντιμα μέσα.

Παρακάτω ακολουθεί απόκομμα από το Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιο του Πελασγού Κορυτσάς έτους 1947, ένα ιστορικό ντοκουμέντο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό,  που εκδιδόταν στην Αθήνα από τον Κωνσταντίνο Σκενδέρη, ιδρυτή και της εφημερίδας Πελασγού της Κορυτσάς, της οποίας φιλοδοξούμε να γίνουμε συνέχεια και εμείς οι ελάχιστοι.

Αυτό που θα διαβάσετε είναι ένα στιγμιότυπο της μαρτυρικής ζωής των προγόνων μας αλλά και ημών των ιδίων.

Σελ 105-112

 

Ἡμερολόγιον - ΤΙ ΥΠΕΣΤΗ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΠΕΙΡΟΣ - ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Μεταξὺ τῶν μεγάλων καταστροφῶν τὰς ὁποίας ἐδοκίµασεν ἡ Βόρειος Ηπειρος, συμπεριλαµβάνεται καί ἡ περιοχὴ τοῦ Νομοῦ Κορυτσᾶς:

"Ο λεπτομερὴς κατάλογος τῶν καταστροφῶ»ν ἔχει οὕτως :

Xωρίον Λιάβδαρι.- Χριστιανικόν. ᾿Εκάη ὁλοσχερῶς  τὸν ᾿Ἰανουάριον τοῦ 1944 ὑπὸ τῶν Μπαλίστ ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ Ντουλμπὲρ Τζέρια, ἔκ δὲ τοῦ χωρίου ἐξετελέσθησαν τρεῖς, εἰς ὀνόματι Λάζαρος Σαμαρᾶς.

 Καρμαπανιός.--Καθαρῶς Χριστιανικόν, ἐκάη ὁλοσχερῶς τὸν Ἱανουάριον τοῦ 1944 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν ἀπὸ τὰς ἀνταρτικὰς ὁμάδας τῶν Μαλὶκ Ντουσάρι καὶ Τσάνε Ντουσάρι ἐξετελέσθησαν ἐννέα, ἐξ ὧν µόνον τῶν τριῶν εἶνε γνωστὰ τὰ ὀνόματα, ἤτοι Κων. ᾿Αλεξίου, Βασ. Αλεξίου καὶ ᾿Αθαν. Λέτσου.

"Οσόγια.-- Χωρίον μικτὸν ἐκάη ὁλοσχερῶς ἡ χριστιανική ο συνοικοία τὸν ᾿Ἰανουάριον τοῦ 1944, ἐνῷ ἡ τουρκικὴ τοιαύτη '.ὀγομαζομένη Γκυραστάνη ἔμεινε ἄθικτος ἐκάη δὲ ὑπὸ Μπαλιστῶν τῶν ὁμάδων τοῦ Μαλὶκ Ντουσάρι καὶ Ριζᾶ Μπέη Μογκλίτσα. ᾿Εξετελέσθησαν ἐννέα, ἐξ ὧν µόνον τῶν τεσσάρων εἶνε γνωστὰ τὰ ὀνόματα, ἤτοι Πάνος Ντελῆς, Ι. Ντελῆς, ' Ανέστης Μουλάκης καὶ Μενέλας Παπαγρηγορίου. Πρὸ τῶν ἐμπρησμῶν τῶν ἀνωτέρω χωρίων διηρπάζοντο τὰ πάντα ἐκ των οἰκιῶν τῶν θυμάτων, ἠτιμάζοντο αἱ γυναῖκες των καὶ θυγατέρες των, οἱ δὲ γέροντες καὶ τὰ παιδὰ ἐκακοποιοῦντο κατὰ τὸν βαναυσότερον τρόπον.

Γκινίκασι.-- Χριστιανικὸν ἐκάη ὁλοσχερῶς τὸν Ίαν. τοῦ  1944 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος τοῦ Μουσταφᾶ Κερόσι, Μέτε Στρέλτσα καὶ Μάκο Τρεσόβα, ἀφοῦ προηγουμένως διηρπάγησαν τὰ πάντα. Ἐξετελέσθησαν δύο, ἀγνώστων ὄνοματεπωνύμων.

Πουνμίρα.-- Χωρίον Χριστιανικὸν ἐκάη ὁλοσχερῶς τὸν  Μάϊον 1944 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος τοῦ ᾽Ακῆ Λόσμι και Nιάς Τσέσμα, ἐξετελέσθησαν ἐξ ὧν τὰ ὀνόματα δὺο εἴνε γνωστὰ ᾿Αλέκος Θεοδοσίου καὶ ᾿Αθαν. Ζίου.

"Ὅπαρι.--Καθαρῶς Χριστιανικόν, ἐκάη ὁλοσχερῶς ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ ᾽Ακῆ Λόσμη.

Μοσχόπολις.-- Καθαρῶς Χριστιανικόν ἐκάη τρεῖς φορᾶς,: τὸ πρῶτον τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 1943, ητοι δέκα οἴκίαι ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν, ὥς καὶ ἡ μόνη ἱστορικὴ μονὴ τοῦ "Αγίου Προδρόμου, ο διὰ δευτέραν καὶ τρίτην φορὰν τὸν ᾿Ἰανουάριον τοῦ 1944 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος τοῦ Ντερβὶς Μπέγιο ἐκ Γκεργκεβίτσης. Αἱ 24 ἔκκλησιαι της ἐκάησαν ἅπασαι, ἐφονεύθησαν 16 ἄτομα. Μιχ. Πάνης, Αναστάσιος Σαμίας καὶ ᾿Ἀνδρέας Σαµίας.

Σίπισκα.-- Καθαρῶς Χριστιανικόν, ἐκάησαν 32 οἴκίαι,  ἀφοῦ διηρπάγησαν τὰ πάντα ὑπὸ τῆς ὁμάδος τῶν Μπαλιστῶν' τοῦ ᾽Ακῆ Λοσμί. :

Μπελοβόντα.---Καθαρῶς χριστιανικόν, ἐκάη, ὁλόκληρον τὸν .Αὔγουστον τοῦ 1943 ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν, ἐφονεύθῃσαν ὀκτὼ. ἄτομα, ἐπίσης δὲ καὶ 3 “Eλλnvες πρόσφυγες ἐκ Ν. Ἠπείρου.

Γκιάντση.--- Μικτὸν, ἐκάη ὁλόκληρος Ἡ Χριστιανική συνοικία καὶ ἕξ οἴκίαι Τουρκαλβανῶν τὸν Αὔγουστον τοῦ 1943 ὑπὸ τῶν "Ιταλῶν.

Λέσνια.-- Χριστιανικόν, ἐκάη ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν τὸ 1943

Βιθκοῦκι.--- Χριστιανικόν, ἐκάη ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν καὶ τῆς ᾿Αλβαν. Μιλίτσιας τὸν Αὔγουστον τοῦ 1943, ἐκάησαν  ὅλαι αἳ ἐκκλησίαι καὶ Ἡ Ιστορικὴ Μονή τῶν 12 ᾽᾿Αποστόλων ἐφονεύθησαν δὲ ὀχτὼ ἄτομα μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Θεόδωρος.  Γκάτσης, Ἡρακλῆς Γκραµπότσκας, Χρῆστος Χαραλάμπους Ἠλίας Γκραμπότσκας και ἡ σύζυγός του.

Πολένα.— Χωριό χριστιανικόν, ἐκάη ὁλόκληρον καὶ  εξετελέσθησαν εξήκοντα άτομα, επυρποπήθησαν δε τα πάντα ὑπὸ τῆς ὁμάδος τῶν Μπαλιστῶν τοῦ Σάντε καὶ Οὐσὲ Nτερσνίκου. Ἔκ τῶν φονευθέντων εἶναι οἳ Ῥαφ. Μίγγας, Ῥαφ. Πολένας καὶ Ἡλ. "Αποστόλου, Ἡ καταστροφὴ τοῦ Χωρίου τούτου ἐγένοντο τὸν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1944.

Ορμὰν Τσιφλίκι.--Καθαρῶς χριστιανικόν, ἐκάη ὁλόκληρον ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τὸν ᾿Ὀκτώμβριον τοῦ 1944 κατόπιν διαταγῆς τοῦ Τουρκαλβανοῦ ἀρχηγοῦ περιοχῆς Κορυτσᾶς Τζεβὰτ Μπέη Σταρόβα, ἐφονεύθησαν δὲ κατὰ τὸν ἀγριώτερον  τρόπον 64 ἄτομα μεταξὺ τῶν ὁποίων of Παντελῆς Κήτας. Μάρκος Κήτας, Λάζαρος Γκότσης μετὰ τῆς συζύγου του, Σωτήριος Κήτας καὶ Μιχαὴλ Κώτσης.

Ραβονίκ.---Μικτὸν ἐκάη µόνον ἡ Χριστιανικὴ συνοικία ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Μέτσε Τουράνη, ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τὸν Ὀκτώθριον τοῦ 1944, ἐφονεύθησαν δὲ 44 ἄτομα µεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Ειὐάγγελος Στράτης,

Μπομποστίτσα.-- Καθαρῶς χριστιανυκόν, ἐκ τῶν τριακοσίων οἰκιῶν ἐσώθησαν µόνον 26, ἐκάησαν δὲ τὸν Φεβρουἄριον τοῦ 1944 καὶ ἐσφάγησαν κατὰ τὸν πλέον ἀπάνθρωπον τρόπον 16 ἄτομα, ἀφάνταστα δὲ ὄργια ἔγιναν κατὰ ἄνυπερασπίστων γυναικῶν καὶ κορασίων, διαρπαγέντων τῶν πάντων, ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Πάσιο Κολιανέτση καὶ Μπαϊρὰμ Μπέη Γκότσα

Ρεμπέτσι.-- Καθαρῶς χριστιάνικόν, ἐκάη τὸ ἥμισυ τοῦ χωρίου ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν, τοῦ Ταμὰν Σβαρίστι καὶ Γκανή Zαμπλιάκου, ἐφονεύθησαν 16 μἐταξὺ τῶν ὁποίων Ἔπαμ. Χαραλάμπους καὶ Σπυρίδων Σόρος, οἳ πλεῖστοι δὲ τῶν κατοίκων ἐδάρησαν ἀνηλεῶς χαὶ διηρπάγησαν ὅλα τὰ πρὸς τὸν ζῆν των.

Πογιάννη.---Μικτόν, ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν ἐκάη µία µόνον οἴκία Τουρκαλβανοῦ, τὸν Φεβρουᾶριον ὅμως τοῦ 1944 ἐκάη' ὁλόκληρος ἡ χριστιανικὴ συνοικία ὑπὸ' τῶν Μπαλιστῶν. Ἔφονεύθησαν δὲ ὀκτὼ ἄτομα, μεταξὺ δὲ τῶν ὁποίων ὁ ᾿Ανέστης Βρεττὸς καὶ ὁ γαμβρός του.

Kαμενίτσα.—Miκτοv χωρίον ἐκάη ὑπὸ τῶν Μπαλιστών τὸν ᾽Απρίλιον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Σάδε Ντερονίκου, ἀγνοοῦμεν τὸν ἀριθμὸν καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐκτελεσθέντων.

Ντισνίτσα.-- Μικτόν, πλεονάζει τὸ τουρκικὸν στοιχεῖον, ἐκάη ὁλόκληρος ἡ συνοικία ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν παρουσίᾳ τῶν Γερμανῶν, ἕνα μῆνα πρὸ τῆς φυγῆς τούτων, ἤτοι τὸν Σεπτεμβριον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ὁμάδος τῶν Κιανῆ Ζεμπλιάκου Μέτσε Τουράνι καὶ Κιαμὴλ Κοσνίτσα, ἐσφάγησαν δὲ ἄποκεφαλισθέντα 16 ἄτομα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἔγκυος γυνή- οὐδεμία δὲ οἴχία Τουρχαλβανοῦ ἐθίγη, οὐδὲ ἔπαθέ τις ἐξ αὐτῶν.

Νίτσα.-- Χωρίον καθαρῶς χριστιανικόν, ἐκάη ὁλοσχερῶς τὸν ᾿]ούλιον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Κάγιο Τρεσόβα, ἐφονεύθησαν 14 ἄτομα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἱερεὺς Παπαγιώργης.

Λένκα.-- Χριστιανικόν, ἐκάη ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τὸν Ιούνιον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Νιάζι Τσέσμα, ἐφονεύθησαν δὲ 44 ἄτομα.

Γκραμπότσκα.-- Χριστιανωιόν, ἐκάη ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν - τὸν Ἰούνιον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ἰδίας ὁμάδος-τοῦ Νιαζί Τσέσµα, ἐφονεύθησαν 16 ἄτομα.

Ποτγκοζιάνη.--Χριστιανικόν, ἐκάη ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τὸν ᾽Ιούνιον τοῦ 1944 ὑπὸ τῆς ἰδίας ὁμάδος τοῦ Νιαζὶ Τσέσμα, ἐφονεύθησαν 14 ἄτομα,

Μπουργκαλέτσι.-- Χωρίον µικτόν. Τὸ ἥμισυ τῆς χριστιανικῆς συνοικίας ἐκάη ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν ἐφονεύθησαν 4 ἄτομα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ᾿Αργύριος Γκίνης. H κατάστροφὴ ἐγένετο ὡς ἀντίποινα διὰ τὸν φόνον τοῦ ἐν Κορυτσᾶ σηµαίνοντος Μπαλιστοῦ Σαμπρὶ Παναρίτη.

Πογραντέτς.--- Ἐκάη τὸ πρῶτον μικρὸν τμῆμα ὑπὸ τῶν Ἱταλῶν κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς ᾽Ανακωχῆς τῶν. Τὸν ᾿Απρίλιον ὅμως τοῦ 1944 ὁλόκληρον τὸ χριστιανικὸν τμῆμα ὡς καὶ ὁλόκληρος ἡ ἀγορὰ ἀνήκουσα εἲς τοὺς Ἑλληνοορθοδόξους, ἀφοῦ διηρπάγησαν τὰ πάντα ἐνεπρήσθη καὶ ἐφονεύθησαν 44 ἄτομα.

Αλαροῦπι.--Μικτὸν χωρίον, ἐκάη ὁλόκληρος η χριστιανικὴ συνοικία ὑπὸ τῶν ἐθελοντικῶν ὁμάδων τῶν Τουρκαλβανών τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἐφονεύθησαν 4 ἄτομα. Οἱ Τουρκαλβανοὶ τοῦ Κοσσυφοπεδίου εἶχον ταχθῆ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ψυχῇ τε καὶ σώµατι μὲ τοὺς Ἱταλοὺς ἐν ἀρχῇ καὶ εἶτα μὲ τοὺς Γερμανούς, τοὺς ὁποίους ἐβοήθησαν παντοιοτρόπως,

Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς κατοχῆς. Ἐκτὸς τῶν ὡς ἄνω ἐθελοντικῶν σωμάτων τῆς ἀλβανικῆς Μιλίτσιας εἶχον δηµιουργήσει καὶ τοιαῦτα τῶν Σ.Σ ἐνσωματωθέντα εἰς τὰ Γερμανικὰ τοιαῦτα.

Σβιρίνα.-- Μικτόν, ἐκάῃσαν 11 χριστιανικαὶ οἰκίαι ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος τοῦ Ετὲμ Μπέη Φράσερι, ἐφονεύθησαν δὲ 3.

Σόβιανι—Mικτόv, ἐκάησαν 8 οἴκίαι ὑπὸ τοῦ Ετἐμ, Φράσερι καὶ ἐφονεύθησαν 2,

Δάρδα.-- Χριστιανικόν, ἐκάῆσαν 30 οἶκίαι ὑπὸ τῆς ὁμάδος τοῦ Μπαλίστα Ντεμὶρ Σάου, ἐξετελέσθησαν 11.

Σίνιτσα.-- Χριστιανικόν, ἐκάησαν ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τοῦ Ντεμὶρ Σάου καὶ Κιαμίλ Κοσνίτσα, ἄγνοοῦμεν ἐκτελέσθέντας.

Κιουτέζα.---Χριστιανικόν, ἐκάησαν 6 οκίαι ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ἄνω ὁμάδος.

Μπρατβίτσα.-- Χριστιανικόν, ἐκάησαν 18 οἰκίαι καὶ ἑφονεύθησαν 16 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος Κιαμὴλ Κοσνίτσα. Μεταξὺ τῶν φονευθέντων εἶνε καὶ ὁ ἱερεύς.

Ζίτσιστα.--Χριστιανικὸν καθαρῶς, ἐκάησαν 22 οἰκίαι ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν, ἐξετελέσθησαν 9, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ σύζυγος τοῦ Δ. Πετροπούλου.

Χότσιστα.-- Ἑκάη τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ χωρίου καὶ οἱ Ναοὶ ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος τοῦ Γκιανὶ Ζεμπλάκου, ἐφονεύθησαν 32 ἄτομα, ἀγνοοῦμεν τὰ ὀνόματα.

Πρόγκρι.-- Ἐκάησαν 9 οἴκιαι καὶ ἐξετελέσθησαν 4 ὑπὸ τῆς ἄνω ὁμάδος τῶν Μπαλιστῶν,

Τρένι.---Μικτὸν-ἐκάησαν 6 οἶκίαι χριστιανικαὶ ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τοῦ Γκὰνὶ Ζεμπλάκου.

Μπορόβα.-- Καθαρῶς χριστιανικὸν χωρίον, ἐκάη ὁλόκληῥον καὶ ἐφονεύθησαν κατά τὸν ἀγριώτερον τρόπον 139 ἄτομα υπό τῶν Γερμανῶν ἐν συνεργασία μετὰ τῶν Μπαλιστῶν. Ἡ καταστροφἢ ἐγένετο ὡς ἀντίποινα σκηνοθετηθέντος ὑπὸ τῶν ἰδίων τῶν Τουρκαλβανῶν σαμποτάζ. Μεταξὺ τῶν φονευθέντων εἶνε ὁ περῆλιξ ἱερεας Παπαγρηγόρης, κρεμασθεὶς ἐπὶ μίαν ἑβδομάδα ἐπὶ τῆς γεφύρας.

Μπλιοῦσι.---Μικτόν, ἐκάησαν 16 οἴκιαι Χριστιανικαί, ἐφονεύθησαν τέσσαρα ἄτομα ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τῆς ὁμάδος Μεμὲτ  Ἔλμισι καὶ Σαφὲτ Μποῦτκα. :

Λουμπόνια.--  Μικτόν, ἐκάησαν 10 οἴκίαι, ἐφονεύθησαν ὃ ὑπὸ τῆς ἰδίας ὡς ἄνω ὁμάδος

Κιαφζέζι---Μικτόν, ἐκάησαν 8 olκιαι ἐφονεύθησαν 7, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Φάνης Καφζέζης, ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν υπό τῆς ὁμάδος τοῦ Πάσιο Κολιανέτσι.

Ρόζιαν.-- Μικτόν, ἐκάησαν 4 οἰκίαι, ἀγνοοῦμεν φονευθέντας.

Στίκα.-- Καθαρῶς χριστιανικόν, ἐκάησαν 23 οἴκίαι, ἔφονεύθησαν πολλοί. ὧν ἀγνοοῦμεν τὰ ὀνόματα, πλὴν ενός ονόματι Κωνστ. Στίκα ὑπὸ τῆς ὁμάδος Σαφὲτ Μποῦτκα.

Σκοροβότι.--- Μικτόν, ἐκάησαν 7 οἰκίαι, τουρκικὸν οὐδὲν ἔπαθεν ὑπό τῶν Μπαλιστῶν.

Γκοστοβίστι.-- Μικτόν, ἐκάησαν 30 οἴκίαι. Ἔκ τῶν προυχόντων τοῦ χωρίου ἐκλήθησαν. εἰς τὴν ἐκκλησίαν 11 καὶ ἐσφάγησαν εἰς τὸ "Άγιον Βῆμα ὑπὸ τῶν ὁμάδων Μπαλιστῶν Ῥαμὰν Σβαρίστι, ᾿Ασλὰν Δολιανέτση, καὶ Σαφὲτ Μποῦτζα. 

Σάλεσι.-- Ἀριστιανικὸν ἐκάη ὁλόκληρον, ἐφονεύθησαν 16 ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ Μπαλιστῶν.

Γκερµένι.--- Χριστιανικὸν ἐκάη ὁλόχληρον ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ Μπαλιστῶν. ἀγνοοῦμεν φονευθέντας.

Πόντα.--- Μικτόν, τμῆμα αὐτοῦ, ἐκάη ὑπὸ τῶν ᾿Ἰταλῶν, ὁλόκληρος δὲ ἡ χριστιανυκὴ συνοικία ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν.

Βοντίτσα.--Μικτόν, ἐκάη ὁλόκληρος ἡ Χχριστιανικὴ συνοικία ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν, ἐφονεύθῃησαν 8 ἄτομα.

᾿Ερσέκα.-- Μικτόν, ἐκάη τὸ πλεῖστον τῶν  οικιών η αγορά δε ανήκουσα ως επί το πλείστον εις Ἓλληνο-ορθοδόξους διηρπάγη καὶ ἐφογεύθησαν πολλοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Νικόλαος Μίγκας, Σωτήριος Πρίφτης καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ὧν ἀγνοοῦμεν τὰ ὀνόματα. Αἴ καταστροφαὶ αὐταὶ τῶν χωρίων τῆς περιφερείας Κολωνίας ἐγένοντο ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν ἐντὸς τῶν μηνῶν Ιουνίου Ιουλίου 1944 ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν τοῦ Σαφὲτ Μποῦτκα οἳ ὁποῖοι διεκήρυττον ὅτι διὰ νὰ  σωθῇ ἡ ᾿Αλβανία πρέπει νὰ ἐξαφανισθῶσιν οι ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ὅλοι Ἕλληνες,

Λεσκοβίκι.--- Μικτόν, ἐκάη ὁλόκληρον ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ Μπαλιστῶν ἐφονεύθη δὲ ὁ προύχων ᾽Αντώνίος Κίτας.

Τσέρτσκα.--- Χριστιανικὸν ἐκάη ολόκληρον ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν, ἐφονεύθησαν 35, ὧν ἀγνοοῦμεν τὰ ὀνόματα.

Βίγλιστα.---Ἐκάη ὁλόκληρος ἡ χριστιανικὴ συνοικία ή δὲ ἀγορὰ διηρπάγη ὑπὸ των Γερμανῶν καὶ Μπαλιστῶν*. Τὰ βουκουφοχώρια, Κατοῦντι, Tρέσκα, Στρατομπέρδα, Τρεμπίτσκα, Κομπλιάρα καὶ. Μίτσανι χριστιανικὰ χωρία ἐκάησαν ὑπὸ τῶν Μπαλιστῶν, τῶν ὁμάδων τοῦ Πίλε Μπάτσκα καὶ Ντεμὴρ Σταροβέτσκε, ἐξετελέσθησαν δὲ πολλοί, ὤν ὅμως ἀγνοοῦμεν ἀριθμὸν καὶ ὀνόματα.

«Γῆρας γὰρ οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ εστί φρόνησις καὶ ἡλικίας γῆρας, βίος ἀκηλίδωτος»

(Τιμημένον και ένδοξον γήρας δεν είναι το πολυχρόνιον, ούτε προσμετράται η αξία του ανθρώπου σύμφωνα με τον αριθμόν των ετών του  Λευκά και τιμημένα άσπρα μαλλιά δια τον άνθρωπον είναι οχι τα πολλά έτη, αλλά η σύνεσις. Και δεν είναι καθ' εαυτήν σεβαστή γεροντική ηλικία, αλλά εκείνη που έχει ως χαρακτηριστικόν της γνώρισμα τον άγιον και ακηλίδωτον βίον.)

*Ομάδα εθνικιστών Αλβανών που συντάχθηκε με τις δυνάμεις του Άξονα κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Ετοίμασε, επιμελήθηκε για το Πελασγός Κορ  υτσάς M. T B και π. Ε. Κ

 

αναδημοσίευση από https://www.pelasgoskoritsas.gr/2023/12/1947-kalendari-enciklopedik-i-pelagos.html