ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΟΛΟΡΘΗ!


ΧΕΙΜΑΡΡΑ ΟΛΟΡΘΗ!

Χριστὸς Ἀνέστη! Στὶς 8 Μαίου διεξάγονται στὴ γειτονική μας Ἀλβανία ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀρχόντων τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν κυβερνώντων Κεντροδεξιῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος (Μπερίσα) καὶ τῶν Σοσιαλιστῶν τοῦ Ἔντι Ράμα δημιουργεῖ τεταμένο κλίμα. Ὡς Ἕλληνες, ὅμως, ἐνδιαφερόμαστε κι πρέπει νὰ ἐνδιαφερόμαστε περισσότερο γιὰ τὴν ἐκλογικὴ παρουσία καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ὀρθὴ πολιτικὴ ἐκπροσώπηση τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὅλης της Ἀλβανίας. Μὲ συγκίνηση, λοιπόν, διάβασα στὸ Διαδίκτυο τὸ προσφάτως ἀνακοινωθὲν ψηφοδέλτιο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀργάνωσης ΟΜΟΝΟΙΑ γιὰ τὴν ἱστορικὴ Χειμάρρα. Τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων εἶναι ὅλα ἑλληνικὰ καὶ τοὺς εὐχόμαστε καλὴ ἐπιτυχία ἀπέναντι στὰ ψηφοδέλτια τῶν μεγάλων ἀλβανικῶν κομμάτων.

Ἡ Χειμάρρα, φυσικά, δὲν εἶναι ὁ μόνος Δῆμος, στὸν ὁποῖο ἐλπίζουν νὰ ἔχουν εὐπρεπῆ πολιτικὴ ἐκπροσώπηση οἱ ὁμοεθνεῖς μας. Ὅμως τὴν τονίζουμε ἰδιαιτέρως, διότι ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια βρίσκεται στὸ στόχαστρο τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται μέσα καὶ ἀπὸ τὰ δύο μεγάλα κόμματα. Οἱ Ἀλβανοὶ ἐπίσημοι ἀνέχονται τὴν παρουσία Ἑλλήνων σὲ μερικὰ χωριὰ τοῦ Νότου, ὅμως ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ θέση καὶ τὴν  ἑλληνικὴ ψυχὴ τῆς Χειμάρρας, διότι ἀνεβάζει βορειοτέρα τὰ ἐθνολογικὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Χειμάρρα ὁλόρθη στέκεται, ὅπως τὴν ὕμνησε παλαιότερα ὁ Κωστὴς Παλαμᾶς, ὅταν οἱ Βορειοηπειρῶτες ξεκίνησαν τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγώνα τοῦ 1914 χωρὶς οὐσιαστικὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Γιὰ νὰ παραμείνει ὁλόρθη χρειάζεται τὸ ἐνδιαφέρον μας.

Παρὰ τὴν ἐναλλαγὴ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν κυβερνήσεων στὰ Τίρανα, ὑπάρχει μία καχυποψία τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ γενικότερα πρὸς τοὺς Ἕλληνες. Ἡ Ἀλβανία θέλει νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρ. Ἕνωση καὶ ζητεῖ νὰ ἀνοίξουν οἱ κρουνοὶ τῶν ΕΥΡΩ, ὅμως ἀρνεῖται νὰ φερθεῖ ὡς εὐρωπαϊκὴ χώρα ἀπέναντι στοὺς πολίτες της ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες. Θυμίζω τὰ κυριότερα προβλήματα.

Διατηροῦνται ἀκόμη οἱ μειονοτικὲς ζῶνες, τὶς ὁποῖες εἶχε αὐθαίρετα καθορίσει τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς. Μόνον 60.000 Βορειοηπειρῶτες ἀναγνωρίζονται ὡς Ἕλληνες «μειονοτικοί», ἐνῶ μεγάλα τμήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν Αὐλώνα, τὴ Χειμάρρα, τὴν Κορυτσᾶ, τὴν πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου καὶ ἀλλοῦ δὲν ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὶς ἀρχές. Πρέπει ἡ Ἀλβανία νὰ πιεσθεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὸν Ἑλληνισμὸ σὲ ὅλη τὴ γεωγραφικὴ καὶ πληθυσμιακή του ἔκταση.

Συνέπεια τοῦ προηγουμένου εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευση ἵδρυσης Ἑλληνικῶν Σχολείων σὲ ὅλα τὰ μέρη ὅπου ζοῦν Ἕλληνες. Μόνο στὴν αὐθαίρετη μειονοτικὴ ζώνη λειτουργοῦν δημοτικὰ σχολεῖα γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα. Καὶ ἐκεῖ, ὅμως, βλέπουμε βιβλία ποὺ τυπώνονται στὰ Τίρανα νὰ καλλιεργοῦν ἀνθελληνικὸ κλίμα.

Τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια ἀναγνωρίζουν ψευδεῖς τίτλους ἰδιοκτησίας σὲ ἀπογόνους πασάδων καὶ μεγαλοτσιφλικάδων στερώντας τὴ γῆ ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Σὲ ἄλλα παραλιακὰ σημεῖα γκρεμίζονται, χωρὶς νόμιμη δικαιολογία ἀκίνητα Ἑλλήνων. Πρόκειται γιὰ συστηματικὴ ὑφαρπαγὴ τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν.

Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιεῖται σὲ πινακίδες τῶν περιοχῶν ὅπου ζεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Οἱ αἱρετοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων διώκονται «δὶ’ ἀσήμαντον ἀφορμήν». Παράδειγμα ὁ Βασίλης Μπολάνος,  Δήμαρχος Χειμάρρας.

Τὸ κακὸ κλίμα ἐπιτείνει ἡ ἐμμονὴ τῶν μεγάλων ἀλβανικῶν κομμάτων στὸ ζήτημα τῶν Τσάμηδων. Ἀπειλοῦν νὰ ... δικάσουν τὴν Ἑλλάδα ἐνώπιον Εὐρωπαϊκῶν Δικαστηρίων, διότι ἡ χώρα μας δὲν δέχεται νὰ κάνει εἰσαγωγὴ μειονότητας καὶ νὰ φέρει πίσω τὰ παιδιὰ τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου Μουσουλμάνων Τσάμηδων ποὺ συνεργάσθηκαν μὲ τοὺς κατακτητὲς τὸ 1941-44.

Θεωρῶ ἀπαραίτητο νὰ πιέσουμε ὥστε νὰ εἶναι ἀντικειμενικὴ ἡ σχεδιαζόμενη ἀπογραφὴ τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν μειονοτήτων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἄλλωστε αὐτὸ ἔχει ζητηθεῖ καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκή. Ἕνωση, ἐνῶ ἀλβανικοὶ ἐθνικιστικοὶ κύκλοι ἀντιδροῦν.

Τέλος εἶναι ὕπουλη ἡ ἀλβανικὴ πολιτικὴ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ἐνῶ σταμάτησαν οἱ χοντροκομμένες παρεμβάσεις εἰς βάρος τοῦ θαυμαστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, ἔχουμε συνεχῆ φαινόμενα καταστροφῶν εἰς βάρος Ναῶν, Μονῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν κατασκηνώσεων. 

Φυσικὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς τὶς εὐθύνες μας. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ἀπειλεῖται μὲ ὁριστικὸ κλείσιμο ἡ πανεπιστημιακὴ σχολὴ Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Ἀργυροκάστρου, ἐπειδὴ διεκόπη ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης εὐθύνη μας νὰ ἀγκαλιάσουμε πιὸ ζεστὰ τὸν Βλαχόφωνο Ἑλληνισμὸ τῆς Αὐλώνας καὶ τῆς Κορυτσᾶς, ποὺ παραμένει πιστὸς στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή του, ἂν καὶ μιλᾶ ἄλλο γλωσσικὸ ἰδίωμα. Οἱ Βλάχοι εἶναι γηγενεῖς Ἕλληνες τῆς Πίνδου, ὅπως ἔχουν ἀποδείξει ὁ ἀείμνηστος πολιτικὸς Εὐάγγελος Ἀβέρωφ καὶ ὁ σύγχρονος Βαλκανιολόγος Ἀχιλλεὺς Λαζάρου. Στὴ διάρκεια τῆς Ρωμαιοκρατίας ἀναγκάσθηκαν νὰ λατινοφωνήσουν. Οἱ Βλάχοι τῆς Βορείου Ἠπείρου ἔδωσαν στὸν Ἑλληνισμὸ μεγάλους εὐεργέτες καὶ ἀνέδειξαν μία ἀπὸ τὶς πνευματικὲς πρωτεύουσες τοῦ ὑποδούλου Ἑλληνισμοῦ, τὴ Μοσχοπόλη ( σημερινὸ Βοσκοπόγιε).

Ἔχουμε χρέος νὰ βοηθήσουμε πολιτικά, οἰκονομικά, πολιτιστικὰ καὶ ἠθικὰ τὸν Ἑλληνισμὸ νὰ μὴν ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχέγονο πατρίδα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ πάει χαμένη ἡ θυσία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ σταματήσει τὶς ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις. Δὲν βλάπτει νὰ θυμίσουμε στὴν Ἀλβανία τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἀλβανία ἀναγνώρισε τὴν διοικητική, ἐκπαιδευτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ Αὐτονομία τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἐντός, βεβαίως, τῶν Ἀλβανικῶν συνόρων. Ἀντὶ νὰ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ τὰ δῆθεν δικαιώματα τῶν Τσάμηδων, νὰ ἀνταπαντήσουμε εἰρηνικά, ἀλλὰ καὶ δυναμικά, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ζητοῦμε αὐτὰ ποὺ ζητεῖ ἡ Ἀλβανία γιὰ τοὺς ὁμοεθνεῖς της ἐκτὸς συνόρων. Αὐτοὶ μας χορεύουν Τσάμικο, ἐμεῖς θὰ τοὺς χορέψουμε ... Κερκυραϊκό. 

Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Είσοδος μελών:
  
Μὲ τέτοιο ρεσιτὰλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων τῶν "Τσάμηδων" θὰ μπεῖ ἡ Ἀλβανία στὴν Ε.Ε. ;
Φαίνεται ξεκάθαρα τό ἀνθελληνικό μῖσος τῶν Ἀλβανῶν ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν
Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας - Τουρκίας
Τιμήθηκε η Επέτειος Αυτονομίας Β. Ηπείρου στο Δελβινάκι
ΕΚΔΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ