Τα Εθνικά Θέματα σε έξαρση


Τό Βορειοηπειρωτικό

Ἡ Ἑλλάδα, ὡς Κράτος, καθώς καί ὁ Ἑλληνισμός ὡς Ἔθνος, πέραν τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων ἔναντι τῶν γειτόνων της, ἀντιμετωπίζει, ὡς γνωστόν, και ἐσωτερικά, ὅπως τό χρόνιο σαράκι τῆς Διχονοίας, καθώς και τήν πρόσφατη σοβαρώτατη οἰκονομική κρίση,στά πλαίσια τῆς γενικώτερης, μέχρι καί οἰκουμενικῆς, τοιαύτης.

Δεδομένου, μάλιστα, ὅτι γείτονές της ἔχουν ἀκόμη καί ἐπεκτατικές πρός αὐτήν βλέψεις, τήν κατάσταση αύτήν ἐκμεταλλεύονται μέ διάφορες εἰς βάρος μας προκλήσεις, πού πρέπει να μᾶς ἀφυπνίζουν γιά κάθε ἐνδεχόμενον, πολύ περισσότερον, ὅταν  οἱ ἴδιες εὑρίσκωνται καί σέ κάποιες ἐσωτερικές ἐξεγέρσεις καί ἐθνικιστικές ἐξάρσεις (π.χ. Τίρανα, Κόσσοβο, Σκόπια (πΓΔΜ), ἀκόμη και ἡΤουρκία (προσφάτως μάλιστα, περιέργως, καί μέ τά Κατεχόμενα στήν Κύπρο, ἀπ’ὅπου άνεκάλεσε καί τόν ἐκεῖ «Πρεσβευτή» της! )

Ἐπισημαίνομε, λοιπόν ἐνδεικτικά, σχετικές περιπτώσεις, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό ΒΗπειρωτικό: Παρατηρεῖται ἤδη μιά ἔνταση στό ἀνθελληνικό πνεῦμα εἰς βάρος τῶν ΒΗπειρωτῶν στόν τομέα τῶν περιουσιῶν καθώς καί αὐτῆς τῆς ζωῆς των με ἀποκορύφωμα τήν ἄγρια δολοφονία τοῦ Χιμαριώτη Ἀριστοτ. Γκούμα (8.8.10), ἐπειδή ἐπέμενε νά μιλάη Ἑλληνικά, τή στροφή κατά καί αὐτοῦ τοῦ μακαριωτάτου Ἀναστασίου, διότι κατέκρινε τήν ἀνωτέρω - καί κάθε ἄλλη - δολοφονία, τό σύνηθες κάψιμο Ἑλληνικῆς Σημαίας, τήν ἐμφάνιση καί νέας, ἔνοπλης ὀργάνώσεως, τοῦ «Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν τῆς Ἀλβανίας (ACTOSH), προβαλλομένης καί ἀπό το Ἐθνικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων τῆς Ἀλβανίας (ΝΟΑ), (ἐφ. Λαϊκό Βῆμα, Ἀργ/στρο, 31.1.11), ένῶ λειτουργεῖ ὡς «ὄργανο τῆς Τουρκίας», καί μάλιστα κατά τό «Στρατηγικό βάθος» τοῦ νέου ΥΠΕΞ αὐτῆς, κ. Νταβούτογλου (ἐφ. Πρ.Λ.Ἰωάνν., 9.2.110), τά δε σχολικά βιβλία τῶν Ἀλβανῶν, πού διδάσκονται καί τά ἐκεῖ ΒΗπειρωτόπουλα, «παραποιοῦν βάναυσα την ἱστορία, ὅπως γιά, δῆθεν, «ἐπέλαση τῶν Ἑλλήνων τό 1913 στήν Τσαμουριά, πού ἀνάγκασαν χιλιάδες (Μουσουλμάνους) Τσάμηδες νά ἐγκαταλείψουν τίς πατρογονικές ἑστίες των, γιά τόν «Ἀλβανό βασιλέα Πύρρο» κ.ἄ.τ. καί χειρότερα! (Τεκμηριωμένες λεπτομέρειες γιά τους Τσάμηδες», βλ. Α.Π.Π.: «Οἱ «Μουσουλμάνοι Τσάμηδες UCK - UCC - Ἀλβανοί – Τοῦρκοι - Οἱ Ἀλβανοτσάμηδες, ἔκδ. Γ΄, «Πελασγός», 2007, έκδίδεται δέ καί Β’σχετικό βιβλίο)

Ἀναμένομε, τοὐλάχιστον, τήν ὑπεσχημένην ἀντικειμενικήν πογραφή τοῦ Ἀλβανικοῦ πληθυσμοῦ, μέ ἀναγραφή καί τῆς ἐθνικότητος καί τοῦ θρησκεύματος.

Ἡ ἐπιτυχία, ὅμως, θα ἐξαρτηθῆ καί ἀπό τούς ἴδιους τούς ἁπανταχοῦ εὐρισκομένους ΒΗπειρῶτες, ἐφ’ὅσον θά μεταβοῦν, ὅπου κι’ἄν εὑρίσκωνται, πάσῃ θυσίᾳ νά ψηφίσουν δεόντως! Θά προστατεύουν ἔτσι καί τήν ἀποκτηθεῖσα «διπλῆ Ὑπηκοότητα», πού ἐνέχει, ὅπως ἤδη ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, καί κάποιες παγίδες, ὅταν τυχόν τεθῆ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τό δίλημμα για ἐπιλογή τῆς μιᾶς ἀπό τίς δυό ὑπηκοότητες!

Ὁπωσδήποτε, ὅμως,οἱ ἀδελφοί μας ΒΗπειρῶτες, ἄς σταθοῦν ἄτεγκτοι, με ἀπόλυτη ὁμοψυχία καί μακράν οἱουδήποτε πειρασμοῦ, ἰδίως σέ κάθέ ἐκλογική ἀναμέτρηση στήν Ἀλβανία (Αὐτοδιοικήσεως, Κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν κλπ), χωρίς καμμίαν ἀδικαιολόγητη ἀπουσία, ἰδιαίτατα κατά τήν ἐν λόγω Ἀπογραφήν, πού θα ἀποτελέση το θεμέλιο τῆς καταγραφῆς τοῦ ΒΗπειρωτικοῦ πληθυσμοῦ, καί κόλαφο κατά τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς ἄλλης πλευρᾶς περί 60.000 περίπου μόνον ΒΗπειρωτῶν !

Ἡ τελευταία, 8η Συνδιάσκεψη τῆς Δημοκρατικῆς Ἕνωσης τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονὀτητας (Δ.Ε.Ε.Ε.Μ.), ἤ τό ὀρθὀτερον Κοινότητας, «ΟΜΟΝΟΙΑ», πού πραγματοποιήθηκε  προσφάτως, (29.1.11), παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ ἐκπροσώπων τοῦ ἁπανταχοῦ ΒΗπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθώς καί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἔδειξε πολλά καλά σημάδια ἑνότητος καί πρώην ἀνεξαρτητοποιηθέντων κλπ, ὅπως τοῦ Βλαχοφώνου Ἑλληνισμοῦ Κορυτσὰς ὑπό τον κ. Γρ. Καραμέλλον, ἡ ὁμόφωνη ἐπανεκλογή τοῦ Προέδρου τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί Δημάρχου τῆς Χιμάρας κ.Βασιλείου Μπολάνου κλπ.

Είσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Απελευθέρωσης της Κορυτσάς στη Θεσσαλονίκη
Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΑΡΩΝ ή ΑΠΩΝ;
“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς”
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)