Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ σχετικά με την ενίσχυση του Εθν. Θέατρου της Αλβανίας


Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ σχετικά με την ενίσχυση του Εθν. Θέατρου της Αλβανίας
Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ σχετικά με την ενίσχυση του Εθν. Θέατρου της Αλβανίας

Μέ ?διαίτερη ?κπληξη καί ?πορία  ?κούσαμε τή δήλωση το? ?πουργο? ?ξωτερικ?ν τ?ς ?λλάδος κ. Βενιζέλου κατά τήν πρόσφατη ?πίσκεψή του στήν ?λβανία. Σύμφωνα μέ α?τήν ? πατρίδα μας προτίθεται νά ?νισχύσει μέ τό ποσόν τ?ν 2,5 ?κατομυρίων ε?ρώ, τό ?θνικό θέατρο τ?ς ?λβανίας στά πλαίσια τ?ν πολιτιστικ?ν  ?παφ?ν τ?ν δύο χωρ?ν.

            Κατ' ?ρχήν προκαλε? ?πορία τό γεγονός ?τι ? χώρα μας ε?ναι σέ θέση νά διαθέσει α?τό τό ποσό τήν ?ρα πού α?ματηρές περικοπές γίνονται παντο? σέ κάθε στάδιο τ?ς δημόσιας διοίκησης. Δέν γνωρίζουμε ποιές  πολιτικές σκοπιμότητες  ? προτεραιότητες ?πιβάλλουν τήν κίνηση α?τή. ?στόσο καί σέ ?τι ?φορ? στίς ?λληνοαλβανικές σχέσεις καί ε?δικά στό θέμα τ?ν ?δελφ?ν μας στή Βόρειο ?πειρο, δέν μπορεί παρά νά ?ναρωτηθε? κανείς:

            ? ?νίσχυση το? ?θνικο? Θεάτρου τ?ς ?λβανίας  ε?ναι πιό σημαντική γιά τήν ?λληνική κυβέρνηση ?πό τή στήριξη τ?ν ?μογεν?ν ?περηλίκων Ποντίων καί Βορειοηπειρωτ?ν ?πό τούς ?ποίους κόπηκε πρόσφατα ? πενιχρή σύνταξη πού ?παιρναν;

            Ε?ναι πιό σημαντική  ?πό τή στήριξη τ?ν ?λληνικ?ν σχολείων στή Κορυτσά καί τή Χειμάρρα πού κινδύνευσαν  2 φορές  τήν τελευταία χρονιά νά κλείσουν  ?πό ?λλειψη κονδυλίων; Καί ?πιτέλους ?ν περισσεύουν χρήματα στό ?λληνικό ?πουργε?ο τ?ν ?ξωτερικ?ν, θεωρο?με πώς τό παλαιό προξενε?ο τ?ς Κορυτσ?ς στό ?πο?ο διέμενε καί ? Νομπελίστας ποιητής μας Γεώργιος Σεφέρης, ?χει μεγαλύτερη ?νάγκη  ?νίσχυσης καί μπορε?  ?φ' ?σον συντηρηθε? καί ?ναπαλαιωθε?  μέ ?λάχιστο συγκριτικά  κόστος,  νά ?ποτελέσει φάρο παιδείας καί πολιτισμο? στήν περιοχή  καί  μακροπρόθεσμα νά συμβάλλει πολύ περισσότερο στή σύσφιξη τ?ν πολιτιστικ?ν σχέσεων τ?ν 2 λα?ν.

            Ε?χόμαστε καί ?λπίζουμε  νά ?πικρατήσουν ?ριμότερες σκέψεις  στούς ?ρμοδίους το? ?πουργείου καί νά μήν ληφθο?ν ?ποφάσεις πού συνιστο?ν πρόκληση τόσο στόν δεινά χειμαζόμενο ?λληνικό λαό  ?σο καί στούς ?δελφούς μας Βορειοηπειρ?τες.

ΣΦΕΒΑ

Είσοδος μελών:
  
Ἀγρυπνία στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου (14/8 βράδυ)
Ετήσιο Σεμινάριο Στελεχών ΣΦΕΒΑ - Δελτίο Τύπου
ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΜΠΟΣΤΙΤΣΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
Αγρυπνία στη Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου 2019
'Ενας χρόνος από την επαίσχυντη και προδοτική συμφωνία των Πρεσπών