Νέα θρασύτατη πρόκληση αλβανών εξτρεμιστών στην Κορυτσά


Νέα θρασύτατη πρόκληση αλβανών εξτρεμιστών στην Κορυτσά

Λίγες μέρες μετ? τ?ν βάναυση προσβολ? ε?ς βάρος το? ?λληνικο? νεκροταφείου στ?ν ?μβρο, ?π? τούρκους ?ξτρεμιστ?ς ?χουμε νέο περιστατικ? σπίλωσης μνημείου το? ?λληνισμο?,  τ?ς μέρες ?κριβ?ς πο? τιμο?με τ?ν ?ρωικ? ?πέτειο το? ΟΧΙ  στ?ς δυνάμεις το? φασισμο?.

Συγκλονισμένο  ε?ναι τ? ?λληνικ? στοιχε?ο στ?ν περιοχ? τ?ς Κορυτσ?ς ?π? τ? χθεσιν? (31-10-2010) βάναυση πρόκληση ε?ς βάρος τ?ν ?ρώων νεκρ?ν του στρατο? μας ?λλ? κα? τ?ς ?θνικ?ς ?πετείου τ?ς πατρίδας μας.  

Σύμφωνα μ? πληροφορίες, ?φο? ?λοκληρώθηκαν ο? ?κδηλώσεις (δοξολογία κα? κατάθεση στεφάνων) στ? μνημε?ο το? χωριο? Μπομποστίτσα, ?πως γίνεται κάθε χρόνο ?δ? κα? 12 χρόνια περίπου κα? ο? παριστάμενοι  μετέβησαν στ? σχολε?ο ΟΜΗΡΟΣ τ?ς Κορυτσ?ς γι? το ?ορταστικό πρόγραμμα, δύο ?τομα, ?γνωστα στ?ν περιοχή, προσέγγισαν τ? χ?ρο πο? βρίσκεται σ? λόφο πάνω ?π? τ? χωρι? κα? ?φο? ?ριξαν  ε?φλεκτο ?γρ?, ?βαλαν φωτι?  κα? ?καψαν ?λα τ? στεφάνια πο? ε?χαν κατατεθε? πρ? ?λίγου, προκαλώντας ζημι?ς κα? στ? μνημε?ο. Ν? σημειώσουμε ?τι  τ? μνημε?ο στήθηκε πάνω ?π? το?ς τάφους 2 ?λλήνων στρατιωτ?ν  πο? σκοτώθηκαν στ?ς μάχες στ?ν περιοχ? κατ? τ?ν προέλαση το? στρατο? μας.

Τ? ε?σαγόμενο α?τ? περιστατικ? ?χει προβληματίσει τ?ν τοπικ? κοινωνία καθ?ς ?κόμη κα? ο? ?λβανο? τ?ς Κορυτσ?ς σέβονται κα? τιμο?ν τ? συγκεκριμένη ?πέτειο κα? ποτ? ?ς τώρα δ?ν ε?χε συμβε? τ? παραμικρό. Δ?ν ε?ναι τυχα?ο  ?τι τ?ς τελευτα?ες μέρες ε?χαμε σειρ? ?νθελληνικ?ν δημοσιευμάτων  ?π? ?λβανικ? ΜΜΕ γι? τ? γεγον?ς ?τι τ? ?γινε ε?πρεπισμ?ς το? χώρου (σχετικ? μ?  δ?θεν πολεοδομικ?ς παραβάσεις, σ? μία ?πανάληψη τ?ν ?ντίστοιχων α?τιάσεων γι? τ? νεκροταφε?ο μας στ?ν Κλεισούρα). ?ν? δυσμεν? σχόλια (?π? τ? ΜΜΕ κα? ?χι τ?ν τοπικ? κοινωνία) προκάλεσε κα? ? φράση το? ?λληνα Προξένου στ?ν Κορυτσ? «χαιρετ? το?ς ?λληνες τ?ς Κορυτσ?ς μ? τ?ν ε?καιρία τ?ς ?θνικ?ς ?πετείου το? ΟΧΙ». Προφαν?ς τ? ?λβανικ? ΜΜΕ  διατηρο?ν ?κόμη  τ?ς ?γκυλώσεις το? καθεστ?τος το? Χότζα κα? θεωρο?ν ?τι στ?ν Κορυτσ?  δ?ν ?πάρχει ?λληνικ? στοιχε?ο.

Θεωρο?με χρέος τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας ν? διαμηνύσει στ?ν γειτονική μας χώρα ?τι τέτοιου ε?δους συμπεριφορ?ς ε?ναι ?παράδεκτες κα? καταδικαστέες κα? ν? ?παιτήσει μ? κάθε α?στηρότητα, ?φ’ ?ν?ς  τ? σεβασμ? τ?ς μνήμης τ?ν νεκρ?ν στρατιωτ?ν μας κα? ?φ’ ?τέρου τ?ν ?ναγνώριση ?πιτέλους το? γεγονότος ?τι ? ?λληνισμ?ς δ?ν περιορίζεται μόνο στ?ς στεν?ς μειονοτικ?ς ζ?νες  πο? καθόρισε α?θαίρετα τ? καθεστ?ς το? Χότζα, ?λλ? ?πάρχει κα? στ? Χειμάρρα, στ?ν Κορυτσά, στ? Δέλβινο κ.α. ? ?ποδοχ? α?το? του γεγονότος κα? ? α?τονόητη ?νάληψη τ?ν ?ποχρεώσεων πο? ?χει ?να κράτος πρ?ς ?λους τους πολίτες του,  ?νεξαρτήτως ?θνικ?ς καταγωγ?ς, ε?ναι σίγουρο ?τι θ? διευκολύνει τ?ν ε?ρωπαϊκ? πορεία τ?ς ?λβανίας κα? θ? προάγει σ? μεγάλο βαθμ? τ?ς ?λληνοαλβανικ?ς θέσεις.

ΣΦΕΒΑ

ΥΓ: Διαβάστε και τη σχετική ανακοίνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εδώ.

Είσοδος μελών:
  
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου
“Τὸ καντήλι αὐτὸ δὲν ἔσβησε ποτέ !”