Νέο ιστολόγιο αφιερωμένο σε ιστορικά στοιχεία του Αυτονομιακού Αγώνα


Νέο ιστολόγιο αφιερωμένο σε ιστορικά στοιχεία του Αυτονομιακού Αγώνα
Η πρώτη ανάρτηση:
Τό ?τος 2014 ε?ναι ?τος ?ρόσημο γιά τόν ?λληνισμό τ?ς Βορείου ?πείρου.

Πρίν ?πό 100 :χρόνια ο? Βορειοηπειρ?τες ?δελφοί μας, ?ντιδρώντας στά σκοτεινά σχέδια τ?ν Μεγάλων Δυνάμεων τ?ς ?ποχ?ς (πού γιά δικούς τους λόγους ?πεδίωκαν τήν ?δρυση ?νός ?λεγχόμενου προτεκτοράτου στήν περιοχή) καί στήν ?δυναμία το? ?λληνικο? κράτους νά προστατεύσει  τά ?δάφη πού μέ α?μα καί θυσίες ?πελευθέρωσε 12 μ?νες πρίν, στόν Ά Βαλκανικό Πόλεμο, παίρνουν τήν τύχη τους στά χέρια τους. Μπροστά στήν κυνική ?διαφορία τ?ν ?σχυρ?ν γιά τό Δίκαιο,  μέ πρωτοστάτιδα τήν τοπική ?κκλησία, α?τοοργανώνονται, ?δρύουν στρατιωτικές ?μάδες μέ παλλαϊκή συμμετοχή ?νδρ?ν, γυναικών καί νέων μαθητ?ν, καί ?γκαθιστο?ν στό ?ργυροκάστρο τήν κυβέρνηση τ?ς ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. ?ξιοσημείωτη ? συμμετοχή στόν ?γώνα α?τόν τόσο τ?ν ?λληνόφωνων ?σο καί τ?ν βλαχόφωνων, καί ?λβανόφωνων ?λλήνων. Μέ τήν συμπαράσταση πολλ?ν ?θελοντ?ν ?πό τήν ?πόλοιπη ?λλάδα καθώς καί βετεράνων το? Μακεδονικο? ?γώνα, δίνουν ?ναν σκληρό ?σο καί ?ρωϊκό ?γώνα, το? ?ποίου ? νικηφόρα ?κβαση  3 μ?νες μετά, ?δηγε? στήν ?πογραφή το? Πρωτοκόλλου τ?ς Κερκύρας, τό ?πο?ο μέ τήν ?πογραφή τ?ν Μεγάλων Δυνάμεων ?λλά καί τ?ς ?διας της ?λβανίας, ?ναγνωρίζει τήν ?λληνικότητα ?λόκληρης τ?ς περιοχ?ς ?πό τήν Χειμάρρα ?ς τήν Κορυτσά καί προβλέπει σημαντικά προνόμια (στήν ο?σία πολιτιστική, ?κπαιδευτική, ?κκλησιαστική καί τοπική α?τοδιοίκηση) στόν Βορειοηπειρωτικό ?λληνισμό.

Σήμερα, 100 χρόνια μετά, τό Πρωτόκολλο τ?ς Κερκύρας ?ποτελε? τό ?σχυρότερο διπλωματικό καί πολιτικό ?πλο τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν στόν ?γώνα τους γιά ?πιβίωση στίς πατρογονικές τους ?στίες.
Στόν ?πικό α?τόν ?γώνα ε?ναι ?φιερωμένη ? ?στοσελίδα α?τή, πού δημιουργήθηκε μέ τήν προτροπή πολλ?ν φίλων καί συνεργατ?ν τ?ς ΣΦΕΒΑ καί το? ΠΑΣΥΒΑ, τόσο ?πό τήν Βόρειο ?πειρο, ?σο καί ?πό τήν ?πόλοιπη ?λλάδα. Σκοπός της ε?ναι στή διάρκεια το? 2014 νά συγκεντρώσει, ?ναδείξει καί νά προβάλλει τά ?στορικά γεγονότα α?τ?ς τ?ς περιόδου, ?λλά καί νά δημιουργήσει στή συνέχεια ?να «θησαυροφυλάκιο» διατήρησης τ?ς ?στορικ?ς μνήμης (?πισήμων  ?γγράφων, κειμένων, φωτογραφι?ν, κτλ), ?ς ?να ?λάχιστο φόρο τιμ?ς στόν ?πέρ πάντων ?γώνα τ?ν προγόνων μ?ς ?λλά καί ?ς ξεκάθαρη πυξίδα διεκδίκησης τ?ν ?παράγραπτων ?θνικ?ν δικαίων καί ?νθρωπίνων δικαιωμάτων τ?ν ?δελφ?ν μας τ?ς Βορείου ?πείρου.
Στήν προσπάθεια α?τή καλο?με ?ς συμπαραστάτες ?λους τούς ?λληνες. ? ?στοσελίδα α?τή ε?ναι διαθέσιμη σέ ?ποιονδήποτε ?χει πρόσβαση σέ ?ρχειακό (φωτογραφικό ? μή) ?λικό, προφορικές μαρτυρίες, κτλ. καί ?πιθυμε? νά τό καταθέσει, συμβάλλοντας μέ τήν ψηφιοποίησή του στήν διατήρηση καί τήν προβολή τ?ς ?στορικ?ς μας μνήμης.
?ς ε?ναι τό 2014, (μέσα στήν δίνη τ?ς ?θνικ?ς, πνευματικ?ς καί ο?κονομικ?ς κρίσης πού περνάει ? πατρίδα μας) ?να ?τος ?ρόσημο γιά ?θνική ?φύπνιση, ?ναγέννηση καί  ?νίσχυση τ?ς ?στορικ?ς μας α?τοσυνειδησίας μέ ?δηγό τόν ?δυσώπητο καί νικηφόρο ?γώνα τ?ν προγόνων μας γιά τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τ?ς ?διαίτερης πατρίδας τους.

Μπορε?τε ν? ?ρχεστε σ? ?πικοινωνία μ? τ? «?πειρος Α?τόνομη» γι? ?ρωτήσεις κα? ?ποστολ? ?λικο?, σχετικ? μ? τ?ν Α?τονομία κα? ?λλα πολλά τ?ς Βορείου ?πείρου στ? email: 
Είσοδος μελών:
  
Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα σε τρεις δεκαετίες δημοκρατίας στην Αλβανία
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Δελτίο Τύπου Μητρ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα για τις αλβανικές προκλήσεις
Τελέστηκε μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη
Μνημόσυνο για τον Κ. Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη στις 7 Νοεμβρίου