Σεμινάριο Στελεχών ΣΦΕΒΑ 2009


Μ? τ?ν ?νθουσιώδη συμμετοχ? δεκάδων νέων - μελ?ν τ?ς ΣΦΕΒΑ  ?π? ?λη τ?ν ?λλάδα πραγματοποιήθηκε κα? φέτος στ?ν ?ερ? Μον? Ταξιαρχ?ν Γκούρας τ? ?τήσιο σεμινάριο τ?ς ΣΦΕΒΑ.

Στ?ς ε?σηγήσεις-συζητήσεις κυριάρχησαν ο? σοβαρ?ς πολιτικ?ς ?ξελίξεις στ? χ?ρο τ?ς ?λληνικ?ς κοινότητας τ?ς Βορείου ?πείρου κα? τ? πολ? ?σχημο ?κλογικ?  ?ποτέλεσμα το? ΚΕΑΔ. ?ναλύθηκαν τ? λάθη πο? ?γιναν ?π? τ?ν ?γεσία το? ΚΕΑΔ κα? τ? ?ποία ?ποτέλεσαν τ?ν ?φορμ? γι? τ? διάσπαση  τ?ς βορειοηπειρωτικ?ς κοινότητας κα? τ?ν ο?σιαστικ? προσχώρηση μ? τ?ν ?να ? τ?ν ?λλον τρόπο  τ?ν ?γετικ?ν στελεχ?ν τ?ς μειονότητας στ? ?λβανικ? κόμματα.

?ς ΣΦΕΒΑ κα? ΠΑΣΥΒΑ πιστεύουμε ?τι τ? μέλλον τ?ς  πολιτικ?ς ?κπροσώπησης το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?  βρίσκεται σ? μία α?τόνομη πολιτικ? παρουσία τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μίας ΟΜΟΝΟΙΑΣ ?μως  δημοκρατικ?ς, ?νεξάρτητης κα? ?σχυρ?ς πο? θ? ?νώνει ?λους τούς Βορειοηπειρ?τες  πο? ?πιθυμο?ν τ? ?θνικ? κα? ?χι τ? προσωπικό τους συμφέρον κα? δ?ν θ? γίνεται ο?ρ? κανεν?ς ?λβανικο? κόμματος κα? παίγνιο σ? σχεδιασμο?ς ?λλων σ? ?λλάδα κα? ?λβανία.

?διαίτερο ?νδιαφέρον ε?χε ?πίσης ? ε?σήγηση σχετικ? μ? θέσεις- δηλώσεις πολιτικ?ν φορέων κα? προσωπικοτήτων τόσο ?π? ?λλάδα ?σα κα? σ? διεθνε?ς θεσμο?ς σχετικ? μ? τ? Βορειοηπειρωτικ? θέμα ?π? τ? 1991 ?ς σήμερα. ?πως διαπιστώθηκε  ?πάρχουν σημαντικ?ς τοποθετήσεις ?π? ?λες τ?ς πολιτικ?ς παρατάξεις ?λλ? κα? ?π? τ? Ε?ρωκοινοβούλιο (?πως γι? τ? ζήτημα τ?ς πολιτιστικ?ς, θρησκευτικ?ς κα? ?κπαιδευτικ?ς α?τονομίας)  πο? μπορο?ν ο? Βορειοηπειρ?τες ν? τ?ς ?πικαλο?νται στ?ν προσπάθεια γι? τ?ν προώθηση τ?ν δικαίων τους.

Τ? σεμινάριο ?κλεισε μ? μία ?μπεριστατωμένη ?στορικ? ε?σήγηση ?π? τ?ν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κονίτσης  κ.ΑΝΔΡΕΑ γι? τ? γενοκτονία το? ποντιακο? ?λληνισμο? μ? ?φορμ? τ? συμπλήρωση 90 ?τ?ν ?π? τ? προσχεδιασμένη ?ξωση το? ποντιακο? στοιχείου ?π? τ?ς πατρογονικές του ?στίες.

Ο? ?ργασίες το? σεμιναρίου ?πιβεβαίωσαν τ? διάθεση τ?ν μελ?ν τ?ς ΣΦΕΒΑ ν? συνεχίσουν τ?ν ?γώνα τους στ? πλευρ? τ?ν ?γι?ς σκεπτομένων Βορειοηπειρωτ?ν  μακρι? ?π? διχόνοιες κα? φατρίες, σύμφωνα πάντα μ? τ?ς παρακαταθ?κες  το? ?ειμνήστου ?δρυτο? μ?ς Μητροπολίτη Κονίτσης κυρο? ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ γι? τ? δικαίωση τ?ν ?θνικ?ν  πόθων το? μαρτυρικ? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?.