Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ για τα γεγονότα της Πρεμετής


Μέ ?ποτροπιασμό καί ?γανάκτηση τά μέλη τ?ς ΣΦΕΒΑ καταδικάζουμε τή βάρβαρη ?πίθεση ?λβανικ?ν ?θνικιστικ?ν κύκλων (γιατί περί α?το? πρόκειται) ?νάντια  στήν ?ρθόδοξη κοινότητα  τ?ς Πρεμετ?ς ?λλά καί κατά το? ?λληνικο? προξενείου ?ργυροκάστρου. ?κμεταλλευόμενες τό πολιτικό κενό ?ξουσίας  πού ?πάρχει μέχρι τήν πλήρη ?νάληψη καθηκόντων ?πό τή νέα κυβέρνηση Ράμα, παρακρατικές ?μάδες δείχνουν τό πραγματικό, ?ντιχριστιανικό καί ?νθελληνικό τους πρόσωπο, ?πό τήν πολιτική κάλυψη τόσο το? ?περχόμενου πρωθυπουργο?  Μπερίσα ?σο καί το? προσφάτως ?κλεγμένου Ράμα.

Ζητο?με ?πό τήν ?λληνική κυβέρνηση νά παρέμβει ?μεσα καί ?ποτελεσματικά πρός τήν ?λβανική πλευρά καί νά ?παιτήσει τόν πλήρη σεβασμό τ?ς θρησκευτικ?ς ?λευθερίας τ?ν ?δελφ?ν μας Βορειοηπειρωτ?ν καί γενικότερα τ?ς ?ρθόδοξης κοινότητας,  ? ?ποία ε?ναι ?ρμαιο το? ?σλαμικο? φανατισμο? πού ?ρχίζει νά κυριαρχε? τά τελευτα?α χρόνια στήν ?λβανία ?πό τήν καθοδήγηση τουρκικ?ν καί ?ραβικ?ν μυστικ?ν ?πηρεσι?ν.

Τά τελευτα?α γεγονότα ε?ναι καί ?να σαφές μήνυμα πρός τούς ?δελφούς μας Βορειοηπειρ?τες. Κανένα ?πό τά μεγάλα ?λβανικά κόμματα δέν ?νδιαφέρεται γιά τά συμφέροντα τ?ν ?λλήνων καί τ?ν ?ρθοδόξων Χριστιαν?ν τ?ς ?λβανίας. Καθ?κον  τους ε?ναι νά ?γκαταλείψουν τίς πολιτικές συνεργασίες μαζί τους, ο? ?πο?ες ?ς τώρα ΚΑΝΕΝΑ ?ποτέλεσμα δέν ?φεραν ?πέρ τ?ν συμφερόντων το? ?λληνισμο?  καί νά ?γωνιστο?ν ?νωμένοι  καί ?συμβίβαστοι  γιά τά ?θνικά τους δίκαια καί  τήν ?πιβίωσή τους στή γ? τ?ν προγόνων τους.

    Τό ΔΣ τ?ς ΣΦΕΒΑ