Να παύσουμε να ασχολούμαστε με το Βορειοηπειρωτικό; Η απάντηση του Μητρ. Κονίτσης


? ?μιλία το? Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ στ? Δελβινάκι ?ωαννίνων, Κυριακή, 13 Μαΐου 2012 ?π? τ? ?πετεί? το? ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  τ?ς  ΚΕΡΚΥΡΑΣ  κα? το?  ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΥ  ΑΓΩΝΟΣ τ?ς ΒΟΡΕΙΟΥ  ΗΠΕΙΡΟΥ (1914)

 -Α-

            Μι? Κυριακή, μετ? τ?ς ?κλογ?ς τ?ς 6ης Μαΐου, ? Χώρα μας βρίσκεται χωρ?ς ?κλεγμένη Κυβέρνηση ...

            ?λλ? ? ζω? συνεχίζεται. Κα? νά !  Ε?μαστε συγκεντωμένοι ?δ?, στ? ?ρωϊκ? Δελβινάκι, γι? ν? τιμήσουμε ?λους ?κείνους, το?ς γνωστο?ς κα? ?γνωστους ?ρωες, πο? ?γωνίστηκαν μ? παραδειγματικ? α?ταπάρνηση γι? τ? δίκαια κα? τ? δικαιώματα το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?, τ? 1914.

-Β-

            ?λοι γνωρίζουμε, ?τι στο?ς καιρούς μας ?πικρατε? ? σύγχυση κα? ? κοινωνικ? ?ναστάτωση. ?λα ?χουν γίνει ?νω - κάτω. ?λα βρίσκονται σ? μι? συνεχ? δίνη, ?κόμη κι’ α?τ? τ? ?θνικ? θέματα, ?στε πολλο? ν? πιστεύουν -χωρ?ς ν? πέφτουν ?ξω - ?τι πηγαίνουν ?π? τ? κακ? στ? χειρότερο. ?φήνουμε τ? Κυπριακό, τ?ν Θράκη, τ? Σκοπιαν? κα? τ? Α?γα?ο, κι’ ?ρχόμαστε στ? ζήτημα τ?ς Βορείου ?πείρου, γι? τ? ?πο?ο κα? πραγματοποιε?ται ? σημεριν? μας ?κδήλωση :

            «? ?λβανία «κατεδαφίζει» τ?ν ?λληνικ? Μειονότητα», ?γραφε ?μερήσια ?θηναϊκ? ?φημερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ 26.4.2012). ? ?φημερίδα ?ναφερόταν στ?ς νέες διώξεις τ?ς ?λβανικ?ς Κυβερνήσεως, κατ? τ?ς Χειμάρρας, κατεδαφίζοντας ?κίνητα πο? ?νήκουν σ? Βορειοηπειρ?τες, κα? ξυλοκοπ?ντας ?δικαιολόγητα πολλο?ς ?λληνες Χειμαρρι?τες.

            ? πολεοδομικ? ?πηρεσία το? Δήμου Χειμάρρας ε?χε ?ποστείλει ?π? τ?ς ?ρχ?ς το? περασμένου ?πριλίου ε?δοποιητήρια σ? περίπου 170 ?διοκτ?τες α?θαιρέτων κτισμάτων, ε?δοποι?ντας ?τι ?ντ?ς δεκαημέρου θ? ?ρχιζε ? κατεδάφισή τους. ?μως, ?ταν ?λθε ? ?ν λόγ? ?πηρεσία, συνοδευόμενη ?π? ?νόπλους ?στυνομικο?ς τ?ν ε?δικ?ν δυνάμεων, ?ρχισε ν? κατεδαφίζ? κτίσματα πο? ?ν?καν μόνο σ? Βορειοηπειρ?τες, τ? περισσότερα ?π? τ? ?πο?α ε?χαν ?γκρίσεις ?π? τ?ς ?ρμόδιες ?ρχές. ?ξίζει ν? σημειωθ?, ?τι κατ? τ?ν τελικ? φάση τ?ν κατεδαφίσεων, ?στυνομικο? μ? πολιτικ? ?πιτέθηκαν κα? μ? τ?ν ?πειλ? ?πλων ξυλοκόπησαν τέσσερις Χειμαρρι?τες, το?ς ?ποίους ?τραυμάτισαν σοβαρά. Τ? γεγον?ς α?τ? κατήγγειλαν ? πρόεδρος τ?ς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ», ? πρόεδρος το? ΚΕΑΔ κα? ? ?νωση Χειμαρριωτ?ν.

            ?λλο δε?γμα τ?ς ?λβανικ?ς δολιότητος ε?ναι, ?τι στ?ν ?στορία πο? διδάσκεται στ? Λύκεια τ?ς ?λβανία, ο? μαθητές - κα? μάλιστα ο? ?λληνες Βορειοηπειρ?τες μαθητές - διαβάζουν κα? ?κο?νε τ? ?νιστόρητα ?κε?να, ?τι τάχα τ? ?ωάννινα κα? ?λόκληρη ? ?λεύθερη ?πειρος (μαζ? μ? τ?ν Φλώρινα κα? τ?ν Καστοριά) ε?ναι ... ?λβανικ?ς περιοχές, πο? κάποτε θ? ?νωθο?ν μ? τ?ν σημεριν? ?λβανία κα? θ’ ?ποτελέσουν τ?ν ... «Μεγάλη ?λβανία» !  Α?τή, ?κριβ?ς, ε?ναι ? «μεγάλη ?δέα» τ?ν ?λβαν?ν, τ?ν ?ποία δ?ν χάνουν ε?καιρία ν? τ?ν προβάλλουν μ? κάθε τρόπο κα? μ? κάθε μέσον.

            ?μως, τ? ?ξοργιστικ? δ?ν ε?ναι τ? τ? ?ποστηρίζουν ο? ?λβανοί, ?λλ? τ? τ? κάνουν ο? ?θύνοντες στ?ν ?λλάδα. Γιατί, ?π? τέλους, ο? γείτονες «γράφουν» τ?ν ?στορία στ? μέτρα τους κι’ ?πως το?ς ?ρέσει. Τ? ?ξοργιστικ? ε?ναι, ?τι ο? ?μέτεροι ?ταν το?ς θέτουν τ? ζήτημα α?τό, ?παντο?ν ?τι τ? ... μελετ?νε !  Θαυμάσια δικαιολογία, γι? ν? καλύπτουν τ?ν ?δράνεια κα? τ?ν ?δυναμία τους γι? μι? δυναμικ? ?θνικ? ?ξωτερικ? πολιτική. Θυμίζει τ?ν στρουθοκάμηλο, πο? ?ταν τ?ν σημαδεύουν ο? κυνηγοί, κρύβει τ? κεφάλι της στ?ν ?μμο, νομίζοντας ?τι ?τσι θ? γλυτώσ? ?π? τ?ν κίνδυνο...

-Γ-

            Ε?παν ?ρισμένοι, ?τι ? Κυβέρνηση τ?ν τελευταίων μην?ν δ?ν ε?χε ?ρμοδιότητα γι? τ? ?θνικ? θέματα. ?λλ? τότε, π?ς πέρασε ?π? τ?ν Βουλ? πολλ? κα? διάφορα νομοσχέδια κι’ ?φερε τ?ν κοινωνία σ? ?πόγνωση μ? τ?ς ?ξωφρενικ?ς ?ποφάσεις της ; ?πως ? ?νθρωπος δ?ν μπορε? ν? ζήσ? μόνο μ? ψωμί, ?λλ? χρειάζεται κα? τ?ν λόγο το? Θεο? - κατ? τ?ν βεβαίωση το? ?ησο? Χριστο? - ?τσι κα? τ? ?λληνικ? ?θνος μ? τ?ν κατάφορτη ?π? δόξα ?στορία του δ?ν μπορε? ν? ?πιβιώσ?, ?ν ?πεμπολήσ? ? ?διαφορήσ? γι? τ?ς ?θνικές του διεκδικήσεις κα? τ? θέματα πο? ?φορο?ν στ?ν ?στορική του πορεία.

-Δ-

            ?να ?λλο θέμα, μείζονος σημασίας, ε?ναι ? διάσπαση τ?ς Βορειοηπειρωτικ?ς ?γεσίας. Στ?ν περυσιν? ?κδήλωση, πο? ε?χε γίνει, ?πως πάντοτε, στ? Δελβινάκι, ?με?ς τ?ν ε?χαμε ?πισημάνει. Κα? μάλιστα, σ? μι? δραματικ? ?ποστροφ? τ?ς ?μιλίας μας, κάνοντας λόγο γι’ α?τ? τ? θλιβερ? γεγον?ς τ?ς διασπάσεως, ?ναφέραμε - μεταξ? τ?ν ?λλων - κα? το?ς στίχους ?π? τ?ν «?μνον ε?ς τ?ν ?λευθερίαν» το? ?θνκο? μας ποιητο? Διονυσίου Σολωμο?, πο? λένε ?τι ο? ?λληνες «??ν μισο?νται ?νάμεσό τους δ?ν το?ς πρέπει ?λευθεριά». Γιατί, πράγματι, τ? Γένος τ?ν ?λλήνων, ?σες φορ?ς στ?ν μακραίωνη ?στορία του διχάστηκε, τ? βρ?καν συμφορ?ς κα? δεινά, πολλ? ?π? τ? ?πο?α δ?ν μπόρεσε ν? τ? ξεπεράσ?. Δυστυχ?ς, ? ?γεσία, μέσα, ?δειξε ν? κωφεύ? στ?ν δραματική μας ?κκληση. Κα? ?δη, μετ? ?π? ?να χρόνο, τ? κακ? συνεχίζεται, ?π? μεγίστ? ζημί? το? Βορειοηπειρωτικο? ?λληνισμο?.

            Πολ? ε?στοχα, ? Βορ/κ? ?φημερίδα «Τ? ΟΡΑΜΑ  το? νέου α?ώνα», στ? φύλλο το? ?πριλίου 2012 σημειώνει, μεταξ? τ?ν ?λλων, κα? α?τά : « ? ?λληνισμός μας, ? ?πο?ος ?ποτελε? ?να ?π? τ? καλύτερα κομμάτια το? ?λληνικο? ?θνους, δ?ν ?ντέχει ?λλο τ?ν διαμελισμό τ?ν δυνάμεών του, τ?ν διάσπαση κα? τ?ν ?σωστρέφεια ... Ο? κατ’ ?ξοχ?ν ?λληνικ?ς δυνάμεις, ? «ΟΜΟΝΟΙΑ» (?ς ?ργάνωση) τ? Κόμμα «?θνικ? ?λληνικ? Μειονότητα γι? τ? μέλλον - ΕΕΜΜ», ?ς ?θνικ?ς ?λληνικ?ς φορέας, κα? τ? ΚΕΑΔ, μπορο?ν ν? καθίσουν κάτω μαζί, σ?ν ?δέλφια πο? ε?ναι, παραμερίζοντας τ? ?ποια μικροσυμφέροντα, κα? ν? φτιάξουν ?π? κοινο?, ?ναν ?νια?ο συμμαχικ? φορέα ..., γι? ?π? κοινο? ?ντιμετώπιση, ε?δικά, τ?ν ?θνικ?ν μας προβλημάτων, πο? τόσο πολ? μ?ς ταλαιπωρο?νε... Τ? ν? καταναλώνουμε δυνάμεις, γι? ν? σπιλώσομε, ν? κατηγορήσομε τ?ν ?λλον ?λληνα, τ? ?λλο ?λληνικ? Κόμμα, βρίσκοντας ? δημιουργ?ντας χίλια δυ? κοσμητικ? ?πίθετα, παρουσιάζοντας τ?ν ?αυτό μας καλύτερο, α?τ? ... (δ?ν δίνει) καμμι? λύση στ? ζωτικά μας ?θνικ? προβλήματα ... ?σον ?φορ? τ?ς συμμαχίες μ? τ’ ?λβανικ? κόμματα, τονίζομε πώς, μι? πο? ? σκοπός μας ε?ναι ν? ξαναφτιάξει ? ?λληνισμός μας μι? δική του δύναμη, τ?ς συμμαχίες θ? τ?ς κάνουμε ?νάμεσά μας, ?νάμεσα ?λων τ?ν ?λληνικ?ν φορέων, μικρ?ν ? μεγάλων κα? ? δύναμη, μ? ?νωμένο τ?ν ?λληνισμό μας, ?δη ε?ναι μεγάλη».

-Ε-

            ?ς ?λθουμε, τώρα, κα? στ? πολυσυζητημένο θέμα τ?ς ?πογραφ?ς το? πληθυσμο? στ?ν ?λβανία, τ? ?πο?ο ?με?ς ν? τ? δο?με ?π? τ?ν σκοπι? τ?ς Βορείου ?πείρου. ? ?πογραφή, ?στερα ?π? ?λλεπάλληλες ?ναβολές, ?γινε, τελικά, τ? περασμένο φθινόπωρο. Πέρασαν, ?μως, ?ρκετο? μ?νες γι? ν? μάθουμε τ? ?ποτέλεσμα γι? τ?ν ?λληνικ? πληθυσμό. ?πειτα, λοιπόν, ?π? τ? σχετικ? «μαγειρέματα», ? ?λβανία, στ?ς ?ρχ?ς το? ?πριλίου πο? μ?ς πέρασε, ?νακοίνωσε ?τι ο? Βορειοηπειρ?τες ε?ναι μόλις ... 25.000. Δηλαδή, κάτι λιγώτερο ?π? τ? μισ? - τ?ν 58.000 - πο? ?ποστήριζε ? ?λήστου μνήμης ?νβ?ρ Χότζα. Βέβαια, ? «ΟΜΟΝΟΙΑ» κατήγγειλε ?ς νόθα τ?ν ?πογραφ? κα? τ? ?ποτέλεσμά της. ?δήλωσε δ? ?τι θ? διενεργήσ? ? ?δια ?πογραφή. Μέχρι τώρα, ?μως, δ?ν ε?δαμε ν? ?γινε κάτι σχετικό. Καιρός, λοιπόν, ν? δραστηριοποιηθ? ? «ΟΜΟΝΟΙΑ», γι? ν? δο?με τ? ?κριβ?ς συμβαίνει μέσα, σχετικ? μ? τ?ν πληθυσμό.

            ?λλά, πέρα ?π? α?τά, ? ?ριθμ?ς 25.000, ε?ναι - ο?τως ? ?λλως -  ?να δυνατ? καμπανάκι κα? γι? το?ς ?ν ?λλάδι Βορειοηπειρ?τες. Ε?παμε, βέβαια, ν? ?ργασθο?ν ?δ?, ν? σπουδάσουν τ? παιδιά τους, ν? ζήσουν ?νθρωπινότερα, ναί. ?ταν, ?μως, τ? κινδυνευόμενο ε?ναι ? σωτηρία τ?ς Πατρίδος, τότε ?λα τ? ?λλα πρέπει ν? παραμερίζωνται. Γιατ? ?ν ? Πατρίδα χαθ?, δ?ν ?χει νόημα ν? περν?με ?με?ς καλά, ?ταν θ? ?χουμε χάσει τ?ν γ? τ?ν πατέρων μας, το?ς ναούς μας, το?ς τάφους τ?ν προγόνων μας, τ?ν τόπο πο? ε?ναι ποτισμένος μ? πλ?θος α?μα ?λληνικ? κα? κατάφορτος ?π? μεγαλε?α κα? νικηφόρες δάφνες κα? ?παράμιλλες σελίδες δόξας.

            Περιμένοντας δ? τ?ς ?νέργειες τ?ς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» γι? τ?ν πραγματικ? ?πογραφ? τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν, ?πενθυμίζουμε ?τι πρέπει ν? ?πογραφο?ν κα? ο? ?λληνοβλάχοι, γι? ν? μ? το?ς «χαρίσουμε» στ?ν ?λβανία, ?πως ?πίσης ο? ?ν ?λλάδι Βορειοηπειρ?τες κα? ?σοι ?λλοι διαμένουν στ?ν ?μερικ? ? σ? χ?ρες τ?ς Ε?ρώπης. Πάντως, λέμε στ?ν «ΟΜΟΝΟΙΑ» : «? ποιε?ς, ποίησον τάχιον», ?,τι, δηλαδή, ε?ναι ν? κάν?ς, μ? χασομερ?ς, ?λλ? κάντο τ? συντομώτερο δυνατόν.

-ΣΤ-

            Θ? κλείσουμε τ?ν παρο?σα ?μιλία μ? τ? ζήτημα τ?ς συλλογ?ς τ?ν ?στ?ν τ?ν πεσόντων ?ξιωματικ?ν, ?παξιωματικ?ν κα? ?πλιτ?ν κατ? τ? θρυλικ? ?πος 1940 -1941 . Πολλ?ς φορ?ς ?χουμε ?ναφερθ? σ’ α?τ? τ? θέμα. Δ?ν κουραζόμαστε, ?μως, ν? τ? ?παναλαμβάνουμε, ?πειδ? ε?ναι ζήτημα τομ?ς κα? ?θνικο? χρέους γι? τ?ν ?λλάδα. ? ?ερ? ?ρχιεπισκοπή, μέσα, ?χει δημιουργήσει στ?ν Κλεισούρα ?ρα?ο να? κα? κατάλληλα διαμορφωμένο χ?ρο γι? το?ς τάφους τ?ν ?ρώων. ?μως, τ? θέμα χρονίζει. ?π? τ? ?να μέρος ? ?ντίδραση τ?ν ?λβαν?ν, ?π? τ? ?λλο ? ?δράνεια τ?ς ?λλάδος, δ?ν ?φήνει τ? θέμα ν? προχωρήσ? κα? ν? ?λοκληρωθ?. Κα? ε?ναι, τ? λιγώτερο, ?σέβεια γι? ?λους ?κείνους πο? ?πεσαν κα? πρόσφεραν τ? νει?τα τους κα? τ?ν ζωή τους θυσία «?π?ρ Πίστεως κα? Πατρίδος».

            Δυστυχ?ς δ?ν ?χει προωθηθ? ? κατασκευ? στρατιωτικο? μαυσωλείου κα? στ?ν Κορυτσ?, ?πειδ? ο? ?λβανο? δ?ν τ?ν περιλαμβάνουν στ?ν «μειονοτικ? ζώνη». Τελευτα?α, μάλιστα, παρατηρήθηκε κα? τ? ?ξ?ς. ? ?λληνοβλάχος Ναο?μ Ντίσο, ?π? τ?ν Κορυτσ?, καταδικάστηκε ?π? ?λβανικ? δικαστήριο σ? ?ν?ς ?τους φυλάκιση, μ? τ?ν κατηγορία, ?τι κατέστρεψε ?λβανικο?ς τάφους γι? ν? ε?πρεπίσ? δύο τάφους ?λλήνων στρατιωτικ?ν, πο? ?πεσαν ?κε? τ? 1940. Στ?ς διαμαρτυρίες το? Ναο?μ Ντίσο ?πάντησε ?λληνας ?πουργ?ς στ?ν Κυβέρνηση Μπερίσα, ? ?πο?ος ε?πε ?τι ? νόμος ε?ναι νόμος καί, ?πομένως, πρέπει ν? ?φαρμοσθ? κα? στ?ν Ναο?μ Ντίσο. Θεωρητικά, μπορε? ν? ?χ? δίκηο ? ?πουργός. ?μως ?δ?, πρόκειται γι? θέμα ?θνικό. Κα? γι’ α?τ? ?πρεπε ν? μ? μιλήσ? ? ?πουργός. ?λλωστε, ε?ναι τόσοι νόμοι, ?κόμη κι’ α?τ? τ? «Πρωτόκολλο τ?ς Κερκύρας», πο? ?χι ?πλ?ς περιφρονο?ν ?λλά, κυριολεκτικά, ποδοπατο?ν ο? ?λβανοί, ?στε περίσσευε α?τ?ς ? νόμος, πο? ?σπευσε ν? τ?ν ?περασπισθ? ? Βορειοηπειρώτης ?πουργός, προσφέροντας κακίστη ?πηρεσία στ?ν ?ερ? ?πόθεση τ?ς Βορείου ?πείρου.

-Ζ-

            Κα? τώρα, τί ; θ? μπορο?σε κάποιος ν? π?. Μήπως ε?ναι καιρ?ς ν? παύσουμε ν? ?σχολούμεθα μ? τ? Βορειοηπειρωτικό ;

            Σ’ α?τ?ν τ?ν ?νσταση ?παντ? κατηγορηματικ?ς ΟΧΙ .

α) Διότι τ? ?λληνόπουλα τ?ς Βορείου ?πείρου μ? τ?ς λαμπρ?ς γιορτές, πο? τελο?ν κυρίως στ?ς ?θνικ?ς ?πετείους (28ης ?κτωβρίου κα? 25ης Μαρτίου), μ? το?ς λεβέντικους χορο?ς κα? τ? ?ρα?α ποιήματά τους, μ?ς παροτρύνουν ν? μ?ν ?ρνηθο?με τ? ?θνικ? α?τ? θέμα. Α?τ? μ?ς βεβαιώνει κα? ? ΣΦΕΒΑ, πο? συχνά - πυκνά πηγαίνει μέσα, κα? μάλιστα στ?ς ?θνικ?ς γιορτές, ?φο? ?λλωστε χρηματοδοτε? κα? τ? σχετικ? φροντιστήρια, πο? γίνονται ?κε?.

β) Διότι τ? ?παιτο?ν ο? ?ρωες το? 1940-1941, πο? τ? ?στ? πολλ?ν ?π? α?το?ς ?σπρίζουν ?κόμη στ?ς πλαγι?ς τ?ν βουν?ν κα? δ?ν ?χουν βρ? ?ναν τάφο.

γ) Διότι μ?ς τ? ζητ?νε ?σοι ?πιμένουν ν? ζο?ν στ?ν γ? τ?ν πατέρων τους, παρ? τ? μύρια ?σα ?μπόδια προβάλλουν ο? ?λβανοί.

δ) Διότι ε?ναι χρέος μας πρ?ς το?ς γενναίους ?γωνιστ?ς το? 1914, πο? ?γραψαν τ?ς χρυσ?ς σελίδες το? Α?τονομιακο? ?γ?νος κα? το? «Πρωτοκόλλου τ?ς Κερκύρας», κα? τ?ν ?ποίων ? ?γώνας δ?ν ?χει ?κόμα δικαιωθ?. Καί, τέλος,

ε) Διότι μ?ς τ? ζητάει ? ?νυποχώρητος ?γωνιστ?ς το? Βορειοηπειρωτικο?, ?οίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κυρ?ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ? ?πο?ος, συχνά - πυκνά, ?τόνιζε στ?ς ?μιλίες του :

            «?δελφοί μας, Βορειοηπειρ?τες,

            Σ?ς διαβεβαιώνουμε, ?τι δ?ν θ? σ?ς προδώσουμε. Ε?μαστε κοντά σας. Κα? θ? συνεχίσουμε τ?ν ?γ?να ν? ?μείωτη ?νταση. Κα? τότε μόνο θ? σταματήσουμε, ?ταν θ? σημάνουν χαρμόσυνα ο? καμπάνες το? λυτρωμο? στ? ?ργυρόκαστρο, στ?ν Κορυτσ?, στ?ν Χειμάρρα, στ? Δέλβινο, στο?ς ?γίους  Σαράντα, στ? Τεπελένι, σ? ?λη τ?ν Βόρειο ?πειρο. Κα? ?λοι μαζ? θ? ψάλλουμε τ?ν νικητήριο παι?να : Χριστ?ς ?νέστη !  Κα? ? Βόρειος ?πειρος ?νέστη !».

            Α?τ? ?λεγε πρ?ν ?π? χρόνια ? ?οίδιμος ?εράρχης κα? σθεναρ?ς ?γωνιστ?ς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ.

            Κα? με?ς, πο? ζο?με στ? ?τος 2012, ?με?ς πο? βλέπουμε γύρω μας ν? γίνωνται τόσες ?νακατατάξεις κα? ?νατροπές, ?λλ? χωρ?ς ν? ?χ? δικαιωθ? ? ?πικ?ς ?γ?νας το? 1914, ?με?ς λοιπόν, τ? λέμε κα? τ? τονίζουμε :

            Τότε μόνο θ? σταματήσουμε τ?ν ?γ?να, ?ταν - μ? τ?ν βοήθεια το? Θεο? κα? τ?ς πρεσβε?ες, τ?ς ?περαγίας Θεοτόκου - ο? καμπάνες θ? σημάνουν πανηγυρικ? τ?ν ΕΝΩΣΗ  τ?ς Βορείου ?πείρου μ? τ?ν Μητέρα ?λλάδα. ΑΜΗΝ.