Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ Προφητεῖες ποὺ ἐκπληρώθηκαν


Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ Προφητεῖες ποὺ ἐκπληρώθηκαν

Ἡ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ συνδέεται μὲ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, κατὰ τὸν 19ο αἰώνα. Ἰδιαίτερα μὲ τὸν χῶρο τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, στὴν ἱεραποστολικὴ ἀναμόρφωση τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου τῆς ὁποίας ἀφιέρωσε μέγα μέρος τοῦ ἔργο του. Στὸν χῶρο αὐτὸ θὰ μαρτυρήσει (τὸν Αὔγουστο τοῦ 1779) στὸ Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ὡστόσο, τόσο τὸ κήρυγμα ὅσο καὶ οἱ Προφητεῖες του ἐπηρέασαν τὸν Ὀρθόδοξο Λαὸ ἀπὸ τότε ἕως σήμερα. Ἡ ἔρευνα αὐτῶν τῶν προφητειῶν ἀποδεικνύει ὅτι πλῆθος τους ἔχουν ἐκπληρωθεῖ. Αὐτὴν τὴν ἔρευνα καταγράφει ὁ καθηγητὴς Θεολογικῆς Α.Π.Θ. κ. Μιχαὴλ Τρίτος σὲ ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας τὸ 2021, μὲ τίτλο «Ἐκπληρωμένες Προφητεῖες Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ». Ὅπως ἀναφέρει στὸν Πρόλογό του ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς «εἶναι γνωστὸς καὶ διὰ τὶς προφητεῖες του, μὲ τὴν ἐπαλήθευσι τῶν ὁποίων ἀσχολεῖται στὸ βιβλίο του ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχ. Τρίτος», ἕνα «βιβλίο χρήσιμο καὶ διδακτικὸ γιὰ ὅλους μας».

Ο Μ. Τρίτος παρουσιάζει τὴν θέση τῶν προφητειῶν στὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦ Αγ. Κοσμᾶ στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας προσέφερε ἐλπίδα.  «Ἡ διαρκὴς ἀναφορά του στὸ «ποθούμενον», ποὺ γιὰ τὸν ἴδιο ἦταν ἀτράνταχτη βεβαιότητα, ἀπετέλεσε γιὰ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ ΄21 τὴν οὐσιαστικότερη ἐνθάρρυνση στὸν ἀγώνα τους καὶ γιὰ τὶς λαϊκὲς μάζες τὸ σίγουρο ἐρχομὸ τῆς μεγάλης ἡμέρας τῆς λευτεριᾶς, ποὺ τὴν ἐγγυόταν ἡ ἁγιότητα, ἡ ἀξιοπιστία καὶ ἡ φωτισμένη προσωπικότητα τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτη», τονίζει ὁ συγγραφέας.

Γι’  αὐτὸ καὶ τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες ἐξεδόθησαν ἀπὸ πολλοὺς οἱ προφητεῖες, ἐνῶ οἱ ἐκπληρωμένες ἀπὸ αὐτὲς ἑστιάζονται κυρίως σὲ 4 κατηγορίες: 1. Σε αὐτὲς ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Δούλου Γένους, 2. Σὲ αὐτὲς ποὺ ἀναφέρονται στὸ μέλλον προσώπων καὶ πόλεων (ὅπως ὁ Ι. Κωλέττης καὶ ὁ Ἀλὴ Πασάς), 3. Σὲ αὐτὲς ποὺ μιλοῦν γιὰ τὰ καταπληκτικὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης καί, τέλος, 4. Σὲ αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Τὰ ὅσα ἀνέφερε ὁ Ἅγιος  γιὰ τὸ «ποθούμενον» (τμῆμα τοῦ ὁποίου ὑλοποιήθηκε τὸ 1912-1913) προσέφεραν ἐλπίδες στὸν πονεμένο Λαό, ἐνῶ οἱ ἀναφορές του στὶς τεχνολογικὲς ἐξελίξεις ἐντυπωσιάζουν ἀκόμη καὶ σήμερα. Ἡ ἐν γένει παρουσία του καὶ τὸ κήρυγμά του ἦταν ἕνα ξεκάθαρο  μήνυμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πὼς δὲν ξέχασε τὸν Λαό του, τότε καὶ σήμερα.....

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας Καθηγητὴς φιλόλογος

Είσοδος μελών:
  
Η εορτή του Αγίου Δονάτου και η επέτειος της δολοφονίας των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς
«Καλούμε τον Ελληνικό λαό να μη βιαστεί να παραλάβει την νέα ταυτότητα και να επαγρυπνεί για την πνευματική του ελευθερία»
Ετήσια συνάντηση στελεχών ΣΦΕΒΑ
Δηλώσεις Μητρ. Δρυϊνουπόλεως για την παράταση κράτησης του Φρέντυ Μπελέρη
Στον Αχιλλέα Λαζάρου