Χριστουγεννιάτικη αποστολή της ΣΦΕΒΑ στην περιοχή των Αγ. Σαράντα - Βίντεο


Καί α?τά τά Χριστούγεννα μέλη το? ΠΑΣΥΒΑ καί τ?ς ΣΦΕΒΑ βρεθήκαμε κοντά στούς δασκάλους καί στούς μαθητές τ?ν φροντιστηρίων ?λληνικ?ς γλώσσας στή Βόρειο ?πειρο.

Στίς 8 καί 9 Δεκεμβρίου μέλη μας ?πισκέφτηκαν τήν περιοχή τ?ν ?γίων Σαράντα. Στό χωριό Ντερμίσι( ?γία Σοφία) κάτω ?πό καταρρακτώδη βροχή,  ?πισκεφτήκαμε τό σχολε?ο πού ?νοιξε ξανά ?στερα ?πό ?ρκετά χρόνια, μέ 15 μαθητές. Παρακολουθήσαμε τήν ?μορφη γιορτούλα πού μ?ς ?τοίμασαν, γιορτή ?λπίδας καί χαρ?ς καί μοιράσαμε δ?ρα στά παιδιά το? χωριο?.

Στόν ?διο χ?ρο ξεναγηθήκαμε στό μουσε?ο ?λληνικ?ς παιδείας, λαογραφίας καί πολιτισμο? πού ?δρυσε καί συντηρε? ? δραστήριος σύλλογος συνταξιούχων δασκάλων ?λληνικ?ς γλώσσας νομ?ν Δελβίνου καί ?γίων Σαράντα μέ ?πικεφαλ?ς τόν πρόεδρό του κ. Γι?ργο Ζαφειράτη. Τό μουσε?ο α?τό, μοναδικό στό ε?δος του στήν περιοχή,  ?ποτελε? μία ?ξιέπαινη προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τ?ς ?στορικ?ς καί πολιτιστικ?ς ταυτότητας το? ?λληνισμο? καί διατηρε? ?να μοναδικό ?ρχε?ο τ?ς ?ρωικ?ς προσφορ?ς τ?ν ?λληνοδιδασκάλων στόν βορειοηπειρωτικό ?λληνισμό.

?μέσως μετά μεταβήκαμε στό γειτονικό χωριό Ραχούλα ?που πραγματοποιήσαμε ?να καθ?κον χρέους καί τιμ?ς πρός ?ναν ?πό τούς δασκάλους ?κείνους πού στά δύσκολα χρόνια το? Χότζα ?δωσε τή ζωή του ?περασπιζόμενος τίς ?ξίες τ?ς ?λευθερίας, τ?ς φιλοπατρίας καί τ?ς ?ξιοπρέπειας ?πέναντι στούς βάρβαρους δυνάστες τ?ς πατρίδας του. Καταθέσαμε στεφάνι στήν προτομή το? ?ρωα Φίλιππα Παπαθανάση πού καταγόταν ?πό τό χωριό ?κε?νο καί μαρτύρησε  στις φυλακές το? Μπουρέλι ?περασπιζόμενος τό δικαίωμα γιά α?τοδιάθεση τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν.

Τήν ?πομένη ?μέρα σειρά ε?χε τό χωριό Μουρσί ?που  ο? δάσκαλοι καί ο? μαθητές το? φροντιστηρίου ?λληνικ?ς γλώσσας μ?ς παρουσίασαν ?να ?ξαιρετικό πρόγραμμα πού μ?ς ?νθουσίασε καί συγκίνησε γιά τή διάθεση καί τόν α?θορμητισμό τ?ν παιδι?ν πού στό τέλος δέχθηκαν τά δ?ρα πού ? ?γάπη πολλ?ν φίλων ?πό τήν Βόρειο ?λλάδα ?τοίμασε γιά α?τά.

?πό τήν πλευρά μας καί στίς συναντήσεις μέ τούς δασκάλους τ?ν φροντιστηρίων τ?ς περιοχ?ς, τούς διαβεβαιώσαμε ?τι παρά τή δύσκολη συγκυρία πού περνάει ? πατρίδα μας θά ε?μαστε πάντα δίπλα σε ?σους ?γωνίζονται μέ ?πλο τήν ?λληνική παιδεία καί τόν πολιτισμό γιά νά μείνουν  ?λληνικά τα ?γιασμένα  χώματα τ?ς Βορείου ?πείρου.