ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΜΑ;


Ὑπῆρξε ἔκπληξη γιὰ κάποιους τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἀλβανία τοῦ Ἔντι Ράμα συμφώνησε τόσο ἁπλᾶ, γιὰ τὴν προσφυγὴ στὴν Χάγη, προκειμένου νὰ γίνῃ ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν στὸ Ἰόνιο. Αὐτὴ ἡ νομότυπη διαδικασία, σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς προβλέψεις, θὰ δικαίωνε τὶς Ἑλληνικὲς θέσεις.

            Ὅμως, ἡ προσφυγὴ στὴν Χάγη, δὲν εἶναι τόσο ἁπλῆ ὑπόθεση. Γιατὶ ὁ μηχανορράφος Ἔντι Ράμα δὲν συμφώνησε “τόσο ἁπλᾶ”, ὅπως πίστευαν ὡρισμένοι. Ζητάει ἀνταλλάγματα, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἀλβανία λειτουργεῖ μὲ τὴν λογικὴ τῶν συναλλαγῶν. Ὁ Ράμα, γιὰ νὰ ὑπογράψῃ τὸ συνυποσχετικό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν Χάγη, ζήτησε τὴν ἀποζημίωση γιὰ περιουσίες, ποὺ τελοῦσαν ὑπὸ μεσεγγύηση ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό, ὅτι ἐνῷ ἔθεσε ζήτημα ἀποζημιώσεως ἀλβανικῶν περιουσιῶν, ποὺ χάθηκαν ἤ καταστράφηκαν κατὰ τὸν πόλεμο, δὲν ἐτόλμησε νὰ μιλήσῃ γιὰ τὶς περιουσίες τῶν “Τσάμηδων”, γιατί, ἀσφαλῶς, ἐγνώριζε ὅτι σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνῃ τέτοιο αἴτημα, δεκτὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

            Βέβαια, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γνώριζε πὼς ὑπῆρχε τέτοια ἀπαίτηση τῆς Ἀλβανίας. Διότι ὁ Ἔντι Ράμα, ἐπὶ τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως τὴν εἶχε θέσει στὸν τότε ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Νὶκο Κοτζιᾶ, στὸ πλαίσιο τῆς συζητήσεως γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Κάτι τέτοιο, ὅμως, θὰ ἄνοιγε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου, ὁπότε καὶ οἱ “Τσάμηδες” θὰ μποροῦσαν νὰ προβάλουν καὶ τὶς δικές τους διεκδικήσεις. Ἐπὶ πλέον, τὰ χρήματα ποὺ θὰ ἀπαιτοῦντο εἶναι παρὰ πολλά, ἀφοῦ κάποιοι μιλᾶνε γιὰ δεκάδες ἤ καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων εὐρώ.

            Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά, διερωτᾶται κανείς, γιὰ ποιὸ λόγο ἠ Κυβέρνηση ἔσπευσε νὰ κάνῃ λόγο γιὰ συμφωνία μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ συνυποσχετικὸ γιὰ τὴν Χάγη ; Ὑπῆρξε προθυμία νὰ ὑποχωρήσῃ τυχὸν ἡ Ἑλλάδα στὸν ἐκβιασμὸ τοῦ Ἔντι Ράμα, προκειμένου νὰ φθάσουμε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο γιὰ τὴν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν ; Ἤ μήπως πιστέψαμε στὴν ... καλὴ πίστη τοῦ Ράμα ; Μὰ εἶναι γνωστό, ὅτι, δυστυχῶς, οὐδέποτε ἐπέδειξε καλὴ πίστη ἡ Ἀλβανία, καί, μάλιστα, σὲ ὅτι ἀφορᾷ στὸν σεβασμὸ τῶν δικαίων καὶ τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν μας. Γιατί, ὄχι μόνο παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ παρόν, κατ’ ἐπανάληψη ἔχουμε καταγγείλει ὅτι τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς καὶ Ἐκκλησίες Ὀρθόδοξες κλείνει καὶ περιουσίες τῶν Ἑλλήνων ἁρπάζει, μάλιστα στὴν περιοχὴ τῆς ἡρωϊκῆς Χειμάρρας. Κι’ ἀκόμα δὲν πρέπει καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ξεχνᾶμε τὴν δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα (28 Ὀκτωβρίου 2018), ὁ ὁποῖος, ἀτυχῶς, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, παραμένει ἀδικαίωτος...

            Οἱ Ἀλβανοὶ συνεχίζουν νὰ ἐπικαλοῦνται μεσεγγυήσεις καὶ νὰ διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις. Ἐμεῖς, ἄρα γε, πόσες ἀποζημιώσεις θὰ πρέπῃ νὰ ζητήσουμε γιὰ τὰ ὅσα δεινὰ ἔχουν ὑποστῆ, κατὰ καιρούς, οἱ Βορειοηπειρῶτες καὶ συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται, δυστυχῶς, καὶ μέχρι σήμερα ; Εἶναι καιρός, τόσο ἡ Κυβέρνηση, ὅσο καὶ ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος νὰ πράξουν τὸ χρέος τους ἔναντι τοῦ τόσο ἀδικημένου καὶ πονεμένου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ.

“ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ  ΒΗΜΑ”

Είσοδος μελών:
  
Η εορτή του Αγίου Δονάτου και η επέτειος της δολοφονίας των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς
«Καλούμε τον Ελληνικό λαό να μη βιαστεί να παραλάβει την νέα ταυτότητα και να επαγρυπνεί για την πνευματική του ελευθερία»
Ετήσια συνάντηση στελεχών ΣΦΕΒΑ
Δηλώσεις Μητρ. Δρυϊνουπόλεως για την παράταση κράτησης του Φρέντυ Μπελέρη
Στον Αχιλλέα Λαζάρου