Νὰ πέσει τώρα τὸ δεύτερο συρματόπλεγμα στὴ Βόρειο Ἤπειρο.


Ὅλες οἱ χῶρες προσπαθοῦν νὰ χειριστοῦν τὸ καθεστὼς πανδημίας μὲ τρόπο ποὺ δὲ θὰ βλάψει τὰ ἐθνικά τους συμφέροντα καὶ κάποιες ἀκόμη καὶ ἐπιταχύνουν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐθνικῶν τους σχεδιασμῶν. Καὶ αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸ πεδίο τῆς οἰκονομίας ὅπου ἡ Κίνα κυριαρχεῖ πιὰ παγκοσμίως, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνη διευρύνεται τὸ χάσμα Βορρᾶ-Νότου, ἀλλὰ τὴν καθ’ αὐτὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Γιὰ παράδειγμα ἡ Βουλγαρία καλύπτει ἐντυπωσιακὰ τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε ἡ ὑποχώρηση τῆς Ἑλλάδας στὰ Σκόπια, μὲ τὸ βέτο καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο στὴν ἐνταξιακὴ τους πορεία στὴν Εὐρώπη. Ἡ Πολωνία συνεχίζει νὰ προστατεύει τὶς γεννήσεις της καὶ τὴν ἐθνική της ὁμοιογένεια μὲ σκληρὲς διπλωματικὲς μάχες ἐντός τῆς Εὐρ. Ἕνωσης.

Ἡ Λευκορωσία προσπαθώντας νὰ ἰσορροπήσει ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ στὴ Ρωσία καὶ θέλοντας νὰ δείξει δημοκρατικὸ πρόσωπο, μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν ἐθνικῶν καὶ τῶν ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας χωρὶς ἀπαγορεύσεις, προβαίνει σὲ μία ἀκόμη ἐντυπωσιακὴ κίνηση: Ἀνακοινώνει τὴν προμήθεια  ἑνὸς ἑκατομμυρίου δόσεων «ἀπὸ πέντε-ἔξι» διαφορετικὲς ἐταιρίες ποὺ παράγουν καὶ  ἐμπορεύονται τὰ νεοπαραχθέντα ἐμβόλια, «γιὰ ὅποιον θέλει». Ἔτσι γίνεται ἡ πρώτη καὶ μοναδικὴ χώρα ποὺ τηρεῖ τὴν αὐστηρὴ σύσταση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης νὰ μὴν ἀσκηθεῖ κανενὸς εἴδους πίεση στοὺς πολίτες γιὰ ἐμβολιασμό!

Ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὸ δυσκολοτερο ἔργο ἀπὸ ὅλους ἀφοῦ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς τρομερὲς ἐπιτυχίες τῆς Τουρκίας καὶ τῶν δορυφόρων της. Κατάληψη ἐδαφῶν σὲ Ἀρτσάχ, Λιβύη, Συρία καὶ φυσικὰ Ἀμμόχωστο. Πλήρη διάτρηση τοῦ ἑλληνικοῦ θαλάσσιου χώρου. Βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας χωρὶς καμιὰ συνέπεια γὶ αὐτήν. Διεθνὴς ἀναγνώρισή της ὡς ἐπίσημου ἐπιδοτούμενου δουλεμπόρου ἀπὸ Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ στὴν Εὐρώπη. Ἐνίσχυση τῶν τουρκικῶν κοινοτήτων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ κατάπνιξη κάθε ἀντίθετης φωνῆς στὸ ἐσωτερικό. Μεγαλοπρεπῆ ἔργα διεθνῶν διαστάσεων σὲ ὑποδομές, ἐνέργεια καὶ βιομηχανία. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐν μέσω οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ξένων καὶ τὴν ἀντοχὴ τῶν κατοίκων. Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα ἡ προσπάθεια ὑπεράσπισης τῶν ἀνατολικῶν συνόρων, ἡ ἀμυντικὴ ἐνίσχυση καὶ ἡ διεθνὴς προβολὴ τῆς ἐπετείου τοῦ 1821 κρίνονται θετικὰ γιὰ τὴ χώρα μας.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ Ἑλλάδα διέπραξε καὶ ἕνα τρομερὸ λάθος ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς αὐτοχειρίας. Ἀντιδρώντας σπασμωδικὰ καὶ χωρὶς καμιὰ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση δυσχέρανε τρομερὰ καὶ τελικὰ ἀπαγόρευσε τὴν ἐπικοινωνία τῶν ὁμογενῶν μας ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπειρο στὴν Ἑλλάδα. Καὶ μάλιστα σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ παρουσία τῆς ἐπίσημης Ἑλλάδας ἐκεῖ, ἔπρεπε νὰ γίνει πιὸ ἔντονη καὶ νὰ βοηθήσει αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κρατοῦν τὰ σπίτια τοῦ ὑπόλοιπου ξενιτεμένου πληθυσμοῦ. Ἀντὶ τῆς ἀναμενόμενης βοήθειας ἦρθε ἡ προδοσία καὶ ἡ ἐγκατάλειψη.

Μία ἐγκυμονούσα μάλιστα Βορειοηπειρώτισσα ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν κλειστὴ συνοριακὴ διάβαση γιὰ νὰ σώσει τὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ της καὶ τῆς ἴδιας ἀπὸ ἐπιπλοκὲς ποὺ παρουσιάστηκαν καὶ νὰ νοσηλευτεῖ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καταδικάστηκε σὲ πρόστιμο ποὺ ξεπερνᾶ τὶς δέκα χιλιάδες Εὐρὼ γιὰ «παράνομη εἴσοδο στὴ χώρα»! Ἐνῶ λίγο παραπέρα περνᾶν νυχθημερὸν τόνοι ναρκωτικῶν, ἐνῶ οἱ παράνομοι μετανάστες λαμβάνουν ἐπιδόματα, ἐνῶ οἱ γεννήσεις Ἑλλήνων ἔχουν καταποντιστεῖ, ἐνῶ ἁλωνίζουν ἐχθρικὰ πλοῖα καὶ ἀεροσκάφη στὸ Αἰγαῖο, οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἑλλάδας τιμώρησαν ἀμείλικτα μία μάνα μὲ τὸ παιδὶ της γιατί πῆγε ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα της στὴν εὐρύτερη ἐνῶ ἀπειλοῦνταν οἱ ζωές τους. Τιμώρησε καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴ συνόδευαν! Οὔτε οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν παραπονεθεῖ γιὰ τὴ χαλασμένη σκεπὴ ἀπὸ ὅπου κατέβασαν τὸν παράλυτο μὲ τὸ φορεῖο μπροστὰ στὸ Χριστό. Πρέπει λοιπὸν ἀμέσως νὰ ζητηθεῖ μία ἐπίσημη συγγνώμη ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος καὶ φυσικὰ ἔμπρακτη, προικίζοντας αὐτὸ τὸ παιδὶ στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ ἀναλαμβάνοντας τὰ ἔξοδα ἀνατροφῆς καὶ σπουδῶν του.

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι οὔτε π.χ. ἡ Γερμανία ἀπαγόρευσε τοὺς Γερμανοὺς τοῦ Βελγίου, οὔτε ἡ Δανία τοὺς Δανούς τῆς Γερμανίας νὰ πηγαινοέρχονται χωρὶς καμιὰ διατύπωση ἀπὸ τὴ μία χώρα στὴν ἄλλη. Ἀκόμη καὶ ἡ Ρωσία ἔθεσε τὰ προξενεῖα της στὴ διάθεση τῶν πολιτῶν μὲ ρωσικὴ ὑπηκοότητα σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ταξιδεύουν στὴ Ρωσία μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα, ἐξυπηρετώντας καὶ τοὺς χιλιάδες ὁμογενεῖς μας. Ἐλπίζουμε νὰ ἀναιρέσει ὁριστικὰ ἡ Ἑλλάδα αὐτὴν τὴν παράνομη ἀπόφαση καὶ νὰ ἐναρμονιστεῖ μὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κράτη.

Πέρα ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστικὴ καὶ τὴ νομική, ὑπάρχει καὶ ἡ ἠθικὴ διάσταση. Τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων δικαιώνει τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῶν Χότζα-Ἀλία. Καὶ τῶν θαυμαστῶν τους ποὺ εἶχαν δεῖ πικρόχολα πίσω ἀπὸ τὴν πτώση τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων καὶ τὴ φυγή, δῆθεν καλέσματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐνῶ στὴν Ἰταλία καὶ ἀλλοῦ πῆγαν οἱ δυστυχισμένοι πολίτες τοῦ «ἀλβανικοῦ παραδείσου» ἀκάλεστοι.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποδείχθηκε ἀκόμα μία φορὰ ἡ ἀναποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς «καλῆς γειτονίας» γιὰ τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Τὸ χρῆμα ποὺ ρέει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες ἀπομυζᾶται ὅλο ἀπὸ τὰ Τίρανα, ἀφήνοντας τὴ Βόρειο Ἤπειρο χωρὶς οὔτε ἕνα ἀξιόπιστο νοσοκομεῖο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς τὸ 2008 κυριολεκτικὰ διέλυσαν οἱ Ἀλβανοὶ τὸ νοσοκομεῖο ποὺ εἶχε δωρίσει ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς στὸ Ἀργυροκάστρο. Αὐτὴν εἶναι ἡ μοίρα τῶν ὑπόδουλων. Τόπος διακοπῶν τῆς μαφίας καὶ χασισοκαλλιέργειας .

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ νέα γενιὰ τῶν Ἑλλήνων σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ ὅπως ὁ μητροπολίτης Σεβαστιανὸς εἶχε πάρει τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ἀπὸ τὸ σκοτάδι καὶ τὸ ἔφερε στὴν ἴδια σειρὰ μὲ τὸν ἀγώνα τοῦ Μαντέλα στὴ Ν.Ἀφρικὴ καὶ τοῦ Ἀραφὰτ στὴν Παλαιστίνη, θὰ φέρουν τὴν πανέμορφη Βόρειο Ἤπειρο δίπλα στὴ Σκωτία καὶ τὴν Καταλωνία, μὲ ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση καὶ εὐημερία.

Δημήτρης Πέτκος

Φώτο: παρὰ τὴν ἔξοδο τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. οἱ Ἰρλανδοὶ ἐξασφάλισαν τὴν ἐλεύθερη ἐπικοινωνία τῶν συμπατριωτῶν τους ἀπὸ τὴ Βόρειο στὴν ἐλεύθερη Ἰρλανδία. Τὸ ἴδιο ἰσχύει ἀκόμα καὶ ὅταν ἐπιβάλλονται ἀπαγορεύσεις σὲ ταξιδιῶτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες.