Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ ἡ «Δύση» σήμερα


Τὸ Βούπερταλ εἶναι μία πόλη 350.000 κατοίκων στὰ δυτικά της Γερμανίας. Μελετώντας τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ 2021, πέραν τῆς «ἀνεξήγητης» ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας-5000 θάνατοι τὸ 2021, ἔναντι 4500  θανάτων τὸ 2020- διαπιστώνεται ἡ συνεχιζόμενη ἐπὶ δεκαετίες πληθυσμιακὴ κατάρρευση μὲ μόλις 3500 γεννήσεις. Ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ εἶναι  ὅτι οἱ θάνατοι ἀφοροῦν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ Γερμανοὺς καὶ οἱ γεννήσεις στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία ξένους. Τὴν ἴδια μέρα ἀνακοινώθηκε τὸ σχέδιο ἀνάπλασης τῆς γειτονιᾶς τοῦ τουρκικοῦ τζαμιοῦ-ἕνα ἀπὸ τὰ δέκα ἐπίσημα-στὸ κέντρο τῆς πόλης :Ἕνα ἔργο δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ περιλαμβάνει τέμενος, καταστήματα, κατοικίες καὶ παιδικὸ σταθμό. Τὸ ἔργο θὰ γίνει ἀπὸ  τὴν πανίσχυρη τουρκικὴ DITIB, μὲ ἔξοδα φυσικά του γερμανικοῦ κρατιδίου, παρὰ τὸ χρέος τοῦ δήμου ποὺ κινεῖται στὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρώ. Εἶναι τὸ δεύτερο μεγάλο ἔργο μετὰ τὸ μουσουλμανικὸ κοιμητήριο 19 στρεμμάτων ποὺ κατασκευάζεται γιὰ τοὺς 40.000 μωαμεθανοὺς τῆς πόλης.

Ἡ ἐπιρροὴ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν δορυφόρων της αὐξάνεται κατακόρυφα στὶς μικρὲς ἡλικίες. Κάθε ἀρνητικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτοὺς εἶναι σχεδὸν ἀπαγορευμένη. Στὰ σχολεῖα διδάσκεται ἡ «εἰρηνικὴ ἐξάπλωσή τους», ἡ «καταπίεσή τους ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς»  ἐνῶ ἡ ἐκμάθηση τῶν ἀρχῶν καὶ ἡ συμμετοχὴ στὶς γιορτὲς τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι πλέον κανόνας. Ἀλλὰ καὶ στοὺς τομεῖς τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων ἡ διείσδυσή τους θυμίζει αὐτὴ τῶν Ἑλλήνων Φαναριωτῶν καὶ ἐμπόρων στὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία στὰ χρόνια του 1821. Παρόμοια κατάσταση ἐπικρατεῖ σὲ ὅλη τὴ δυτικὴ Γερμανία καὶ στὶς γειτονικές της χῶρες.

Δηλαδὴ στὰ κέντρα ἀποφάσεων τῆς Εὐρώπης ὁ  Ἑλληνισμὸς δὲν ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει πλέον μόνο τὴν ἱστορικὴ προκατάληψη καὶ τὴ μεροληψία ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν του, ἀλλὰ μία οὐσιαστικὴ μετατόπιση τοῦ «ἐξ Ἀνατολῶν κινδύνου» στὴν καρδιὰ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Φυσικὰ αὐτὸς ὁ θανατηφόρος ἐναγκαλισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ περισφίγγει περεταίρω τὴ Βόρειο Ἤπειρο ποὺ ἤδη ἔχει ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια πάνω του τὸ ἀγκαθωτὸ ἀλβανικὸ κράτος-ψευδοπόδιο τῆς Τουρκίας.

Ἀκόμη πιὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι μόνο ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ ἀπὸ τὶς  χιλιάδες οἰκογένειες Βορειοηπειρωτῶν καὶ ὑπολοίπων Ἑλλήνων ποὺ ἔχουν μεταναστεύσει σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες, μαθαίνουν στὰ παιδιὰ τους Ἑλληνικὰ σὲ σχολεῖα ἢ τμήματα μητρικῆς γλώσσας.  Καὶ ἐνῶ τὸ νομικὸ πλαίσιο δίνει τεράστιες δυνατότητες γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας στὰ σχολεῖα, ἡ ἀδράνεια καὶ ἡ ἔλλειψη συνεργασίας μὲ τοὺς ὁμόδοξους ἄλλων ἐθνικοτήτων στερεῖ οὐσιαστικὰ τὴν ταυτότητα τῶν παιδιῶν αὐτῶν, ἀφήνοντας τα ἕρμαια σὲ ὅλους τούς ἄλλους διαλυτικοὺς παράγοντες τῆς ἐκεῖ ἐκπαίδευσης.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἐλπιδοφόρα μηνύματα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται, ὅπως ἡ ἔκδοση στὴ Γερμανία τοῦ ἀφιερώματος στὴ συμμετοχὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ συνεχὴς ἐνημέρωση καὶ ἡ κινητοποίηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε σκεπτόμενου πολίτη γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, στὰ χνάρια τοῦ ἀγώνα τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμένο κόσμο.

 

Φωτὸ 1: Μαθητὲς στὴν τελετὴ ἀποφοίτησης  τοῦ κλασικοῦ (!) Γυμνασίου στὸ κέντρο τοῦ Βούπερταλ τῆς Γερμανίας. Φωτὸ 2: Τὰ σχέδια τοῦ νέου τζαμιοῦ καὶ τοῦ συγκροτήματος κτιρίων ποὺ χτίζει ἡ τουρκικὴ ἰσλαμικὴ ὁμοσπονδία στὸ κέντρο τοῦ Βούπερταλ στὴ Γερμανία.