Η Θεσσαλονίκη τίμησε τα 100 χρόνια Αυτονομίας της Β. Ηπείρου


Μέ ?διαίτερη λαμπρότητα τά μέλη καί ο? φίλοι τ?ς ?πειρωτικ?ς κοινότητας τ?ς Θεσσαλονίκης τίμησαν τήν  ?κατοστή ?πέτειο το? Α?τονομιακο?  ?γώνα τ?ς Βορείου ?πείρου σέ συγκινητική   ?κδήλωση  τήν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου.

 Προηγήθηκε ?πιμνημόσυνη δέηση στόν ?ερό Ναό Νέας Παναγίας ?ν? ? κεντρική ?μιλία φιλοξενήθηκε στήν α?θουσα τ?ς ?πειρωτικ?ς ?στίας Θεσσαλονίκης πού ε?χε καί τήν πρωτοβουλία πραγματοποίησης τ?ς ?κδήλωσης σέ συνεργασία μέ τούς συλλόγους το? ΠΑΣΥΒΑ καί τ?ς ΣΦΕΒΑ. Τόν ?πικό καί δίκαιο  ?γώνα τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ?κείνης τ?ς ?ποχ?ς   τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ?λοι ο? φορε?ς πού στάθηκαν τόσα χρόνια δίπλα στούς ?δελφούς μας, ?ν? τό παρόν ?δωσαν ? περιφερειάρχης κεντρικ?ς Μακεδονίας κ.Τζιτζικώστας, ? ?φυπ.Παιδείας κ. Γκιουλέκας, ? π.Νομάρχης καί βουλευτής κ.Χαϊτίδης,  ? κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου κ.α. ?πίσημοι.

Στήν  ?μιλία  του, ? πρόεδρος τ?ς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης Φίλ. Κεμεντζετζίδης, ?φο? ?πέτισε φόρο τιμ?ς στή μνήμη το? π. προέδρου τ?ς ?μόνοιας Γιώργου Λαμποβιτιάδη (τέκνου τ?ν ?θνομαρτύρων Γρηγόρη καί Μαρίας Λαμποβιτιάδη)    ?ναφέρθηκε στά ?στορικά γεγονότα τ?ς περιόδου ?κείνης καί ?διαίτερα στήν ξεκάθαρη ?πόφαση τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν  νά διεκδικήσουν μέ τά ?πλα τήν ?λευθερία πού τούς στερο?σαν  ο? ?δικες ?ποφάσεις τ?ν μεγάλων Δυνάμεων. ? ?γώνας τ?ν ?πειρωτ?ν  δέν ε?χε τή στήριξη τ?ς ?πίσημης ?λλάδας πού σέ ?ρισμένες περιπτώσεις συμπεριφέρθηκε ?χι σάν μητέρα ?λλά σάν μητριά! Ε?χε ?μως τή στήριξη ?λόκληρου το? ?λληνισμο?  ?ντός καί ?κτός ?λλαδικο? κράτους, ε?χε νεολαία γαλβανισμένη μέ τή βεβαιότητα ?τι «λαός ?λευθερωθείς διά το? ξίφους δέν δουλο?ται διά το? καλάμου» καί ε?τύχησε νά ?χει καί  πολιτική, στρατιωτική καί θρησκευτική  ?γεσία ?ξια των περιστάσεων, ?γεσία πού ?ρνήθηκε νά δεχθε? τά ?ταμά τελεσίγραφα τ?ν ξένων δυναστ?ν, ?γεσία πού ?δωσε πρώτη τό παράδειγμα ?ρωϊσμο? καί θυσίας. ?  Α?τονομιακός ?γώνας  καί τό ?ποτέλεσμά του, τό περίφημο πρωτόκολλο τ?ς Κέρκυρας παραμένει καί σήμερα ?δηγός  διεκδίκησης τ?ν ?νθρωπίνων καί μειονοτικ?ν δικαιωμάτων ?λλά καί τ?ν ?θνικ?ν δικαίων τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ?δελφ?ν μας καί δικαιολογημένα  ?χει θέση στό πάνθεον τ?ς ?στορίας το? ?λληνισμο? δίπλα στίς ?λλες χρυσές σελίδες τ?ς ?στορίας μας.

Στό πλαίσιο ?ορτασμο? τ?ς σημαντικ?ς α?τ?ς ?πετείου πραγματοποιήθηκε ?πίσης τήν Τετάρτη 12-2-14 ?κδήλωση ?πό τόν δραστήριο Σύλλογο τ?ν Φίλων το? Μουσείου Μακεδονικο? ?γώνα, μέ θέμα «? συμβολή τ?ν Μακεδονομάχων στήν ?πιτυχ? ?κβαση το? Α?τονομιακο? ?γώνα τ?ς  Βορείου ?πείρου», τό Σάββατο 15-2-14 ?ντίστοιχη ?κδήλωση   ?πό τήν Πατριωτική κίνηση Θεσσαλονίκης καί τόν  Σύλλογο «?ερός Λόχος 2012», ?ν? τήν Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 8μ.μ  θά γίνει  ?μιλία ?φιερωμένη στό χρονικό του Α?τονομιακο?  ?γώνα στόν πολυχ?ρο το? συλλόγου «Δεσμοί ?λλήνων» στήν Τούμπα. Παράλληλα στή διάρκεια τ?ς ?φετιν?ς ?πετειακ?ς χρονι?ς  προγραμματίζονται καί ?λλες ?κδηλώσεις ?φιερωμένες στό ?πειρωτικό ?πος σέ συνεργασία μέ φορε?ς τ?ς πόλης μας.

? Θεσσαλονίκη καί ? Μακεδονία μας τίμησε καί θά συνεχίσει νά τιμ?   τόν ?γώνα τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν, ?πως ?ρμόζει στούς ?γ?νες τ?ν ?λλήνων, στέλνοντας σαφές μήνυμα στούς ?δελφούς μας ?τι δέν τούς ξεχν?με καί ?τι στεκόμαστε  πάντα δίπλα τους στόν ?γώνα γιά ?θνική ?πιβίωση στήν ?λληνική γ? τ?ς Βορείου ?πείρου.

ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης