Οὗτοι ἐν ἄρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἴπποις. Ἠμεῖς ;


Τὰ τελευταία χρόνια τὰ Μ.Μ.Ε. , ἀκολουθώντας τὴ « γραμμὴ » τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τοῦ κράτους μας, τονίζουν συνεχῶς τὴν ὠφέλεια γιὰ τὴ χώρα μας ἀπὸ τὴν « συμμαχία » μας μὲ ξένες δυνάμεις ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, τὸ Ἰσραὴλ καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀγορὰ πολεμικῶν πλοίων καὶ ἀεροσκαφῶν ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες χῶρες.

Ἀκούγοντας λοιπὸν κάποιος τοὺς πολιτικούς μας καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. μαθαίνει ὅτι ἡ χώρα μας θωρακίζεται πολιτικὰ ( συμφωνίες καὶ συμμαχίες ) καὶ στρατιωτικὰ ( ἐξοπλιστικὰ προγράμματα ) ἔναντί τῆς Τουρκίας.

Αὐτὸ μαθαίνει. Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα ἢ κάπως ἀλλιῶς ; Γιὰ νὰ μὴν βαυκαλιζόμαστε θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὴν ὅλη κατάσταση ἱστορικά, πολιτικά, κυρίως ὅμως θρησκευτικά.

Ἂν τὸ κάνουμε αὐτὸ πρέπει νὰ βάλουμε καλὰ στὸ μυαλό μας ὅτι :

α) Οἱ ξένοι « σύμμαχοί » μας κοιτάζουν τὸ γεωπολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ συμφέρον τους καὶ ὄχι τὸ πῶς θὰ μᾶς ὑποστηρίξουν , β) οἱ πολιτικοί μας συχνὰ-πυκνὰ ὑποκύπτουν στὶς πιέσεις τῶν «συμμάχων» μας καὶ ὑπακούουν στὰ κελεύσματά τους ( Ἴμια 1996, Σχέδιο Ἀνᾶν, Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ) ἀδιαφορώντας ταυτόχρονα γιὰ μείζονα ἐθνικὰ ζητήματα ( π.χ. Βορειοηπειρωτικὸ ) καὶ γ) ἡ πατρίδα μας καὶ τὸ ἔθνος μας βγῆκαν νικητὲς στοὺς ἀγῶνες τους ἐπειδὴ ἐνισχύθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἦταν ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας  καὶ τῶν Ἁγίων μας.

 Ποιὸς ἀκούει ἄραγε σήμερα τὸν προφήτη Μιχαία ποὺ δὲν στήριζε τὶς ἐλπίδες του στὶς συμμαχίες καὶ τὶς πολεμικὲς προετοιμασίες τῶν ἡγετῶν τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἀλλὰ ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τόνιζε στοὺς Ἰσραηλίτες ὅτι ἡ μόνη ὁδὸς σωτηρίας γιὰ τὸ ἔθνος τους ἦταν ἡ πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἡ ἐφαρμογὴ στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης;

Αὐτὴ ἡ φωνὴ τοῦ προφήτη θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει ὅλους διότι ὅπως πολὺ σωστὰ εἶπε ὁ ἀοίδιμος Σεβαστιανὸς τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ξεφύγαμε ἀπὸ τὴν εὐθεία ὁδό. Γιὰ νὰ μὴν δοῦμε λοιπὸν ἡμέρες καταστροφῆς καὶ ταπεινώσεως ἀλλὰ ἡμέρες δόξας καὶ μεγαλείου ἂς μετανοήσουμε καὶ ἂς συνετιστοῦμε.

Ζάβαλης Γεώργιος