Η πολιτική κρίση στην Αλβανία και ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός


Η κλιμακούμενη πολιτική κρίση στην Αλβανία, της οποίας το εύρος και την απόληξη δεν μπορούμε να προδικάσουμε, αποτελεί σαφώς εσωτερικό ζήτημα της χώρας.

 Η κρίση όμως αυτή, παρουσιάζει αναμφίβολα ουσιαστικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, στο βαθμό που σχετίζεται πρώτιστα με την ασφάλεια του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

 Στην παρούσα φάση είναι απαραίτητη η ανάληψη όλων των νομίμων διπλωματικών πρωτοβουλιών από Ελληνικής πλευράς, προκειμένου να διαφυλαχθούν η ζωή και ιδιοκτησία των αδελφών μας.

 Η κατά τα ανωτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των Βορειοηπειρωτών θα αποτρέψει ενδεχόμενες ενέργειες από κύκλους, οι οποίοι ευνοούμενοι από την κατάσταση ρευστότητος, βασίμως εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να πλήξουν ποικιλότροπα την Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

 Τα τραγικά εξάλλου γεγονότα της Χειμάρρας τον παρελθόντα Αύγουστο, είναι πολύ πρόσφατα. Ας μας φρονηματίσουν!

Το ΚΔΣ της ΣΦΕΒΑ. 22-1-2011